Hopp til innhold
 
Kontakt oss Tips oss Nettstedskart In English Skriftstørrelse Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
Presserom
Rapporter
Revisjonsmetodikk
Internasjonalt arbeid
Jobb i Riksrevisjonen
Om Riksrevisjonen
 
Skip Navigation LinksHovedside > Revisjonsmetodikk
Revisjonsmetodikk 
 
I 2012 reviderte Riksrevisjonen 217 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 125 selskaper. Da var 65 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 28 % forvaltningsrevisjon og 7 % selskapskontroll.

Riksrevisjonen har for hver revisjonstype utviklet egne retningslinjer som bygger på internasjonale standarder. Retningslinjene kan du laste ned som pdf-dokumenter. Standardene er overordnet retningslinjene og gjelder alle revisjonstypene.

Nedenfor finner du en forklaring på de tre revisjonstypene Riksrevisjonen reviderer etter, og hvordan resultatene av revisjonen blir rapportert til Stortinget.

Revisjons- og dokumenttypene

Målet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og at disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Resultatene av regnskapsrevisjonen rapporteres en gang i året for hvert departement i Dokument 1.

Målet med forvaltningsrevisjonen er å etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt. Utgangspunktet for en forvaltningsrevisjon er Stortingets vedtak og forutsetninger – det innebærer at Riksrevisjonen vurderer om forvaltningen har gjort det Stortinget har sagt de skal gjøre. Forvaltningsrevisjon skal på denne måten bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning.

En forvaltningsrevisjon går i dypden i problemstillinger innenfor et begrenset forvaltningsområde. Resultatene av forvaltningsrevisjonen rapporteres i Dokument 3-serien, som sendes Stortinget etter hvert som sakene er ferdig utredet.

Administrative rapporter er forvaltningsrevisjoner som har funn av mindre alvorlig karakter, som ikke blir behandlet videre i Stortinget, men som sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen og de berørte departementene til orientering.

Målet for selskapskontrollen er å vurdere om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Eierskap er ett av flere virkemidler staten kan bruke for å realisere statlige mål. Selskapene staten har interesser i, er selvstendige rettssubjekter utenfor den ordinære statsforvaltningen. For de heleide selskapene som er tillagt et samfunnsansvar, kan selskapskontrollen også omfatte forvaltningsrevisjon.

Selskapskontrollen blir rapportert i Dokument 3:2. For stortingssesjonene 2005/2006 til og med 2008/2009 ble selskapskontrollen rapportert i Dokument 1.

Hver vår utgir Riksrevisjonen en melding om virksomheten i Dokument 2 som er Riksrevisjonens årsrapport.

I menyen til venstre finner du mer om revisjonstypene og prosessen bak dem og lenker til sentralt regelverk som Riksrevisjonen forholder seg til i revisjonsprosessen. Relatert innhold

 Bestilling av Dokument 1, 2 og 3

Alle Riksrevisjonens Dokument 1 og Dokument 3 ligger i basen under Rapporter og kan lastes ned som pdf-dokumenter. De kan også bestilles i trykt utgave. Ansatte i offentlige virksomheter kan bestille fra publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan kjøpe dokumentene fra offpub@fagbokforlaget.no.

Administrative rapporter kan lastes ned fra Revisjonsresultater eller bestilles i trykt utgave hos Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens årsrapporter, Dokument 2, kan lastes ned fra årsrapportlenken over eller bestilles i trykt utgave hos Riksrevisjonen.

 Riksrevisjonens dokumenter. FOTO: Jannecke Sanne
Sist endret: 09.04.2014 09:31
 
Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep 0032 Oslo | Sentralbord: 22 24 10 00 | Telefaks: 22 24 10 01 | Send e-post | Org.nr: 974 760 843