Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Samarbeid med riksrevisjonen i Tanzania

​Riksrevisjonen inngikk i 2015 et samarbeid med riksrevisjonen i Tanzania. Formålet er å bistå med revisjon av forvaltningen av petroleumssektoren, spesielt knyttet til naturgassressurser.

Som følge av manglende framdrift i prosjektet blir ikke samarbeidet forlenget etter 2016. 

Tanzania har en lang historie med utvinning av naturgass i liten skala. I de siste årene har betydelige gassfunn blitt gjort under dypt hav utenfor Tanzanias kyst i Det indiske havet. Selskaper som Shell, Statoil og Exxon Mobile er blant selskapene som har påvist store gassfunn gjennom sine leteaktiviteter.

Forvaltningen av petroleumssektoren i Tanzania er i stor endring, bl.a. gjennom etablering av nytt lovverk og oppsplitting av statlige aktører for å sikre en mer fornuftig fordeling av statlige roller. Riksrevisjonen i Tanzania er en del av denne utviklingsprosessen og prioriterer intern kapasitetsbygging høyt for å være en relevant aktør i kontrollkjeden.

Samarbeidsavtalen med riksrevisjonen i Tanzania, National Audit Office Tanzania (NAOT) ble signert av riksrevisor Per-Kristian Foss og Tanzanias riksrevisor Mussa Juma Assad i Dar-es Salaam. Tilstede under signeringsseremonien deltok også Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite og de norske og nederlandske ambassadene til Tanzania. Samarbeidsavtalen omfatter også riksrevisjonen i Nederland, Netherlands Court of Audit (NCA), som tilbyr bistand til forvaltningsrevisjon av forvaltningen av petroleumssektoren.

Samarbeidet ble innledet med en overordnet risikokartlegging av den tanzanianske petroleumssektoren, hvor en dedikert gruppe revisorer fra NAOT, både fra regnskaps- og forvaltningsrevisjon, deltok. Denne kartleggingen bidro til å legge grunnlaget for innretting av framtidige revisjoner på området, samt for utvikling av en strategi for å utvikle denne type revisjon.

Riksrevisjonens samarbeid med NAOT har omfatte også regnskapsrevisjon av myndighetenes implementering av de inngåtte petroleumskontraktene med selskapene, såkalte produksjonsdelingsavtaler. Denne revisjonen inkluderer både premissene for inngåelse av avtalene, samt hvordan statens interesser styres og ivaretas gjennom kontrollen av petroleumssektoren.

Riksrevisjonen har i samarbeidsperioden hatt tett dialog med den norske ambassaden i Tanzania, inkludert Olje for utviklings program i Tanzania.
Spørsmålet om forlengelse av to-årsavtalen med NAOT ble vurdert i 2016. Konklusjonen er at samarbeidet ikke forlenges, hovedsakelig på grunn av manglende faglige aktiviteter. Av ulike grunner har det vært krevende å gjennomføre korttidsoppdrag. Vår konklusjon ble kommunisert til NAOT i brev fra Per-Kristian Foss den 6. september 2016.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843