Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Organisasjonskart > De ansatte i Riksrevisjonen

De ansatte i Riksrevisjonen

Totalt ble det i 2017 utført 423 årsverk i Riksrevisjonen. 67 av de ansatte er lokalisert på seks regionskontor utenfor Oslo.
Publisert 16.05.2018 10:25

Arbeidsmiljø

Riksrevisjonen legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. I tråd med arbeidsmiljøloven er det etablert retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Det har ikke kommet noen varsler i 2017.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) følger opp alle forhold som gjelder endringer og utviklingsprosjekter som kan påvirke arbeidsmiljøet. I 2017 har AMU fortsatt vært opptatt av luftkvaliteten i det nye bygget. Det ble satt i verk en rekke tiltak, og ved utgangen av året er de fleste avvikene lukket. AMU har for øvrig blitt informert og har vært opptatt av budsjett- og økonomisituasjonen, som medførte strammere rammer og fjerning av enkelte velferdsgoder.

Etter anbefaling fra AMU ble medarbeiderundersøkelsen Human Kapital Indeks (HKI) gjennomført våren 2017. Temaene for undersøkelsen var denne gangen arbeidsklima og samarbeid, i tillegg til medarbeiderengasjement, som ved tidligere undersøkelser. Riksrevisjonen har gjennomgående høy score på alle indeksene.

Hovedverneombudet deltar på møter i AMU og på møter mellom administrasjons- avdelingen og tjenestemannsorganisasjonene, for å bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø.

Riksrevisjonen gjennomførte vernerunder i sine lokaler i 2017. Tilbakemeldingene som ble gitt tyder på at de fysiske forholdene generelt er gode. Mange av forholdene som kom opp var generelle problemer knyttet til nytt bygg, og disse problemstillingene var kjent fra før og allerede under oppfølging.

Kjønnsfordeling

I 2017 var 59,7 prosent av de ansatte i Riksrevisjonen kvinner, noe som utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2016.
 
I 2017 var kravet om 40 prosent representasjon av begge kjønn innfridd i store deler av saksbehandlergruppen og i ledergruppene. I 2017 økte andelen kvinnelige mellomledere til 45,9 prosent, fra 44,7 prosent i 2016. I toppledergruppen økte kvinneandelen i 2017 til 44,4 prosent, fra 37,5 prosent i 2016. I gruppen førstekonsulenter, seniorkonsulenter og rådgivere var kvinneandelen 65,67 prosent.
Denne gruppen utgjør 14,7 prosent av alle medarbeidere i Riksrevisjonen. Det var bare kvinner i konsulentgruppen og blant renholdspersonalet, mens det var bare menn blant driftsteknikerne.

Riksrevisjonen oppfordrer det underrepresenterte kjønn til å søke på stillinger og er oppmerksom på kjønnsfordelingen i disse gruppene ved ansettelser.

Det er ingen kjønnsbetingede lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Bare et fåtall medarbeidere har varig redusert stilling, og det gjelder relativt sett flere kvinner – 15 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene. Det blir bare utlyst heltidsstillinger, men det blir lagt til rette for deltidsarbeid når en medarbeider har behov for det.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843