Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Rolle og oppgaver
To av Riksrevisjonens  ansatte som diskuterer. Foto: Ilja Hendel

Riksrevisjonens rolle og oppgaver

Riksrevisjonen er et av Stortingets kontrollorgan. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir betalt inn som forutsatt, og at statlige midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

De overordnede rammevilkårene går fram av lov og instruks om Riksrevisjonen.  Riksrevisjonens oppgaver er

  • å revidere statsregnskapet og alle regnskaper som er avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, inkludert forvaltningsbedrifter, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, statlige fond og andre organer eller virksomheter der dette er fastsatt i særlig lov (regnskapsrevisjon)
  • å gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
  • å kontrollere forvaltningen av statlige interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll)
  • gjennom revisjonen å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil
  • å veilede forvaltningen for å forebygge framtidige feil og mangler

Riksrevisjonen kan etter avtale påta seg revisjons-, kontroll- eller bistandsoppdrag internasjonalt.

Stortinget kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser.

Riksrevisjonen stiller ikke krav til forvaltningen. Riksrevisjonen undersøker om krav til og mål for forvaltningen som Stortinget vedtar, etterleves av forvaltningen.

Riksrevisjonen som kontrollorgan i det norske samfunnet

Norge har en parlamentarisk styreform, der regjeringen er avhengig av Stortingets tillit. Stortinget har den lovgivende og bevilgende makt og regjeringen den utøvende makt. Hvis Stortinget fatter beslutning om mistillit mot en statsråd eller hele regjeringen, må statsråden eller regjeringen gå av.

Riksrevisjonen er underlagt Stortinget og kontrollerer at regjeringen styrer slik Stortinget har bestemt. Riksrevisjonen er Stortingets viktigste eksterne kontrollorgan.

Stortinget oppnevner en ekstern revisor som reviderer Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843