Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser > Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan

Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan

Riksrevisjonen har sendt høringsuttalelse med merknader til Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan.

Publisert 15.10.2018 10:55

Formålet med de foreslåtte endringene i de statlige regnskapsstandardene er å gjøre standardene enklere å forstå og regnskapsføring etter SRS mindre ressurskrevende. Formålet med spesifisering av fremmede tjenester er at man skal kunne trekke ut informasjon om statens utgifter til kjøp av konsulenttjenester fra statsregnskapet og statsregnskapet.no

Presiseringer, definisjoner og forenklinger: Gir det et rettvisende bilde?

Etter Riksrevisjonens syn er det positivt at rammeverket for SRS utvikles videre i takt med den generelle utviklingen på regnskapsområdet og erfaringer man har gjort seg i de ulike virksomhetene og sektorene. Det er imidlertid viktig at endringene tar utgangspunkt i et definert formå med det samlede regelsettet.

Høringen inneholder flere positive endringer, blant annet en rekke relevante presiseringer, klargjøring av definisjoner og samling av definisjonsavsnitt, i tillegg til en rekke forenklinger. Forenklingene oppnås bl.a. gjennom enklere føring av inntekter fra bevilgning (SRS 10) og økt bruk av valgfrihet (f.eks. dekomponering av anleggsmidler, finansiell leie og balanseføring av lønnskostnader til egenutviklet programvare). På den annen side er regnskapsføringen av forskning og utvikling et område hvor det ikke er gitt valgfrihet, men hvor
regnskapsføringen foreslås endret fra balanseføring til resultatføring.

På enkelte områder (f.eks. innkrevingsvirksomhet og tilskudd, SRS 10) er det åpnet for presentasjon etter periodiseringsprinsipper, hvor virksomhetene før var begrenset til å bruke kontantprinsippet. Riksrevisjonen mener imidlertid at periodiseringsprinsippet bør brukes for disse områdene i SRS 10.

Flere av de foreslåtte endringer kan redusere antallet av konteringer. Det er imidlertid Riksrevisjonens vurdering at flere av endringene ikke bidrar til at regnskapet gir et rettvisende bilde. Dette kan føre til at regnskapet gir mindre relevant styringsinformasjon for ledelsen. Regnskapet vil dermed gi et dårligere grunnlag for å vurdere bruken av offentlige midler. Videre er Riksrevisjonen av den oppfatning at økt bruk av valgfrihet kan medføre mindre sammenlignbarhet på tvers av virksomheter.

Spesifikasjon viktig for brukerne

Riksrevisjonen er enig i at konsulentbruk er viktig informasjon som kan være av interesse for brukerne av regnskapet. Derfor er det relevant å gi mulighet for å spesifisere disse kostnader.

Riksrevisjonen anbefaler at DFØ vurderer hvordan konsulentbruken for de nettobudsjetterte kan synliggjøres i statsregnskap.no, herunder aktiverte konsulentkostnader.

Du kan lese alle høringssvar og mer om DFØs med arbeid med forslagene gjennom lenker til høyre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843