Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser > NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

​​November 2017 sendte Riksrevisjonen sin høringsuttalelse til Finansdepartementet.  Riksrevisjonen tar ikke stilling til hvordan Norges Bank og Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres, men har kommentert hvilke hensyn en eventuell ny framtidig styringsmodell for banken og forvaltningen av SPU bør ivareta når det gjelder revisjon og kontroll.

Publisert 05.07.2018 13:00

Det er viktig at en eventuell ny modell for organiseringen av Norges Bank og SPU sikrer sentralbankens uavhengighet og klare ansvarslinjer.  Verdiene i SPU må sikres og det bør også i framtiden være åpenhet om forvaltningen av fondet. En god og effektiv revisjon og en uavhengig kontroll må være en viktig og sentral del av modellen, understreker Riksrevisjonen i sin høringsuttalelse.

Stortingets kontrollbehov

Stortingets kontrollbehov med Norges bank og forvaltningen av SPU er etter Riksrevisjonens syn undervurdert i utredningen og forholdet til Grunnlovens § 75 c må utredes nærmere som grunnlag for å vurdere en eventuell ny organisering. Representantskapet fører i dag et uavhengig tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med virksomheten i Norges Bank, herunder forvaltningen av SPU. I tillegg utfører Riksrevisjonen selskapskontroll og reviderer postene i statsregnskapet vedrørende statens pensjonsfond. En eventuell ny organisering av banken og SPU må også i framtiden sikre et uavhengig tilsyn med banken og verdiene i SPU. Etter Riksrevisjonens syn bør dagens kontrollnivå i det alt vesentlige opprettholdes i en eventuell ny modell. Dette antas å være nødvendig for å sikre overensstemmelse med Grunnlovens § 75 c.

Utvalgets forslag til modell A og B innebærer at representantskapet bortfaller og at tilsynsoppgavene overføres til Finansdepartementet. Den årlige meldingen til Stortinget fra representantskapet om forvaltningen vil dermed også falle bort. Finansdepartementet vil da bestemme omfanget av tilsynet og rapporteringen. En svakhet ved den foreslåtte ordningen er etter Riksrevisjonens syn at rollene som regulatør, eier og kontrollør samles i samme departement. Det vil da kunne oppstå konflikter mellom disse rollene. Representantskapets rapporter til Stortinget tar opp en del kritiske forhold. Det kan stilles spørsmål ved om Stortinget vil få en tilsvarende uhildet vurdering fra Finansdepartementet. Uavhengigheten og åpenheten vil derfor kunne bli mindre enn med dagens ordning.

Statsregnskapet

Riksrevisjonen legger ellers til grunn at SPU også i framtiden skal være en del av statsregnskapet. SPU er i dag fullt ut integrert i statsbudsjettet og dermed i statsregnskapet. Riksrevisjonen reviderer postene i statsregnskapet og bygger sin revisjon på annen (ekstern) revisors arbeid. På grunn av innretningen av revisjonen, som er i tråd med krav fra Stortinget, er Riksrevisjonen i dag helt avhengig av et godt samarbeid med tilsynssekretariatet i Norges Bank og ekstern revisor for å framskaffe nødvendig dokumentasjon og sikkerhet for konklusjonene om statsregnskapet. Det må tas hensyn til dette under utformingen av en eventuell ny modell for forvaltningen av SPU.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843