Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
Dokumentets forsideillustrasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering

Dokument 3:14
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Det er viktig å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier for å fange og lagre CO2 fra forbrenning av fossil energi. Dette kan gjøre CO2-håndtering til et sentralt virkemiddel i klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt.

I perioden 2007–2012 har staten samlet brukt 7,4 mrd. kroner til CO2-håndteringsprosjektene på Kårstø og Mongstad.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Olje- og energidepartementet sikrer at Stortingets mål om CO2-håndtering blir realisert, og å belyse årsaker til utviklingen i ressursbruk og framdrift i CO2-håndteringsprosjektene.

Funn og anbefalinger

Kompleksiteten i gjennomføring av CO2-håndtering på Mongstad ble undervurdert da Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Statoil om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad ble undertegnet i 2006

Det har blant annet vist seg at det er svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift.

Teknologisenteret (TCM) er realisert med høyt ambisjonsnivå og høy standard, men høye kostnader kan redusere interessen for økt industriell deltakelse

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet sikrer langsiktig bruk av TCM gjennom blant annet å vurdere ytterligere tiltak for å redusere driftsutgiftene og å motivere til bredere industriell deltakelse.

Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM var betydelig høyere enn det som ble presentert ved Stortingets behandling av investeringen

I St.prp. nr. 38 (2008–2009) ble det angitt en forventet byggekostnad på 4,2 mrd. kroner. Olje- og energidepartementet og Gassnova har i prosjektgjennomføringen forholdt seg til et investeringsbudsjett på 5,9 mrd. kroner, som også inkluderte en prosjektreserve.

Etter Riksrevisjonens oppfatning burde Olje- og energidepartementet ved behandlingen av St.prp. nr. 38 (2008–2009) ha lagt fram informasjon om at departementet hadde til hensikt å inngå en avtale med Statoil som la opp til å avsette en prosjektreserve som reelt sett har inngått i den totale kostnadsrammen for prosjektet.

Det har vært svakheter i Olje- og energidepartementets risikostyring og Gassnovas internkontroll

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet forbedrer den samlede risikohåndteringen i statens arbeid med CO2-håndtering.

Det er få virkemidler for god kostnadsstyring og rask framdrift i fangstprosjektene på Mongstad

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer tiltak for å styrke Gassnovas arbeid med å utøve kostnadsstyring og medvirke til effektiv framdrift i planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad.

Juridisk og organisatorisk rammeverk for transport og lagring av fanget CO2 er ikke avklart

Etter Riksrevisjonens vurdering er det en risiko for at det ikke vil foreligge en løsning for transport og lagring ved oppstart av fullskalaanlegget slik Stortinget har forutsatt.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet styrker arbeidet med å få på plass juridiske og kommersielle rammebetingelser for transport og lagring av CO2.

Tidslinje

2006:

  • Utslippstillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet med krav om CO2-håndtering
  • Gjennomføringsavtale om CO2-håndtering

2007: Samarbeidsavtale om Teknologisenteret (TCM)

2009:

  • Etablering av TCM DA og investeringsbeslutning for bygging av TCM
  • Masterplan Mongstad

 

2008–2012: Utredning av mulige lager og transportløsninger for CO2

2010 og 2011: Investeringsbeslutning om fullskalaanlegg utsettes

2011–2013: Teknologikvalifisering av fullskalaanlegg

2012: Åpning av TCM

2014: Planlagt konseptvalg og valg av teknologi for fullskalaanlegget

2016: Forventet investeringsbeslutning om fullskalaanlegg

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843