Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Rapporter > Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
Dokumentets forsideillustrasjon: Tegninger: Kompass, kart, pasient, lege

Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg

Dokument 3:3
Last ned dokument
Sammendrag

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad myndighetene når målene med ordningen fritt sykehusvalg.

Retten til å velge sykehus ble innført på nasjonalt nivå da pasientrettighetsloven trådte i kraft i 2001. Retten til fritt sykehusvalg ble ansett for å være en av de viktigste rettighetene for å nå formålet i pasientrettighetsloven. Dette var å øke pasientenes mulighet til medbestemmelse, og å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester. Ordningen med rett til fritt sykehusvalg skal bidra til å jevne ut de store forskjellene i ventetider mellom sykehusene. Ledig kapasitet i et sykehus i en del av landet kan gjennom ordningen fritt sykehusvalg utnyttes av pasienter fra andre landsdeler.

Metode

Undersøkelsen er basert på en brukerundersøkelse til 6000 pasienter, en spørreundersøkelse til 1000 fastleger, analyser av registerdata i Norsk pasientregister, intervjuer og dokumentanalyse av informasjonen 300 pasienter har fått fra sykehusene om ordningen.

Resultater

Det er et stort potensial for å redusere ventetiden for mange pasienter ved økt bruk av ordningen med rett til fritt sykehusvalg. Ordningen med fritt sykehusvalg bidrar til å jevne ut ventetidene mellom sykehusene. De som benytter seg av ordningen oppnår kortere ventetid.

Pasientrettighetsloven setter fokus på pasienten. Helsetjenesten har et ansvar for å gi pasienten informasjon om ordningen og tilpasse denne individuelt til den enkelte pasient, samt ved behov veilede og gi råd til pasienten. Undersøkelsen viser at den viktigste grunnen til at en pasient bruker retten til å velge sykehus er at fastlegen informerer pasienten om ordningen. Nesten halvparten av pasientene fikk ikke denne informasjonen av sin fastlege. Undersøkelsen viser at pasientene heller ikke får god nok informasjon fra sykehusene om mulighetene for å oppnå kortere ventetid ved å bytte sykehus – til tross for at mange sykehus har lang ventetid for mange behandlingstyper. Konsekvensen er risiko for at mange pasienter – og spesielt de minst ressurssterke pasientene – ikke bruker ordningen med fritt sykehusvalg.

Ordningen med fritt sykehusvalg brukes i størst grad av pasienter med høy inntekt, høy utdannelse og som er tilknyttet arbeidslivet.

Undersøkelsen viser at informasjonen på nettstedet www.frittsykehusvalg.no må forbedres, slik at pasientene får et bedre grunnlag for å ta sine beslutninger om valg av sykehus gjennom mer pålitelig, oppdatert, relevant og realistisk informasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for at ordningen fritt sykehusvalg fungerer etter intensjonene. Riksrevisjonen mener at departementet bør vurdere om nettstedet skal gi informasjon om ventetider som er relevante også for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og ikke bare de minst prioriterte pasientene. Slik kan ordningen med fritt sykehusvalg understøtte de nasjonale prioriteringene i helsetjenesten.

Videre må departementet sørge for at fastlegene og sykehusene bruker ordningen med fritt sykehusvalg mer aktivt for å nå helsepolitiske mål. Mer informasjon og veiledning fra helsetjenesten vil kunne bidra til at pasientrettighetslovens bestemmelser om fritt sykehusvalg forener målene om økt medbestemmelse for pasientene og lik tilgang til helsetjenester. Samtidig kan en økt bruk av ordningen med fritt sykehusvalg bidra til at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten utnyttes bedre.

Omhandler følgende departement:

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843