Hopp til hovedinnhold

– En jobb vi er stolte av

– En jobb vi er stolte av

Iuliana, Joachim og Eirik som er ansatt i Riksrevisjonen, opplever at de er med på å gjøre en forskjell. Som innbygger har du krav på å få vite om regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin slik de folkevalgte på Stortinget har bestemt. Det er det Riksrevisjonens oppgave å undersøke. Bli kjent med tre av våre medarbeidere og hvordan de synes det er å jobbe med å sjekke staten for deg.

Hvorfor Riksrevisjonen?

Joachim er utdannet statsviter med fordypning i offentlig politikk og forvaltning. Han har alltid hatt et ønske om å forbedre offentlig sektor. Dette gjorde Riksrevisjonen til et naturlig valg. Eirik, som er siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi, liker godt at han får mulighet til å utrede interessante problemstillinger og analysere mye data.

«Jeg kommer ikke på et sted hvor du får bedre overblikk over offentlig politikk og forvaltning enn her.»

Joachim

Riksrevisjonen rapporterer jevnlig til Stortinget om hvordan forvaltningen kan forbedre seg. Joachim opplever at han kan gjøre en forskjell og at samfunnsoppdraget er viktig. Det tror han mange unge i dag er opptatte av når de skal finne seg en jobb.Joachim-Sandnes.png

Joachim Sandnes. Foto: Riksrevisjonen

Eirik forteller at han får et unikt innblikk i mange ulike sektorer som har stor betydning for samfunnet. Samtidig får han brukt metodekompetansen fra studiet.

«Hvis du har metodekompetanse og er glad i å arbeide med statistikk, er Riksrevisjonen riktig sted. Vi har tilgang til svært mye data.»

Eirik

Iuliana har studert regnskap og revisjon. Under studiene ble hun kjent med Riksrevisjonen, og forsto da at en samfunnsnyttig jobb var viktig for henne.

«Jeg tenkte først at det sikkert er veldig vanskelig å få jobb i Riksrevisjonen, og at jeg hadde for lite erfaring, men det var ikke tilfelle.»

Iuliana

Store og små oppgaver

Et av Riksrevisjonens samfunnsoppdrag er å sjekke om regjering og statsforvaltning gjør jobben sin slik Stortinget har bestemt. Det kalles forvaltningsrevisjon. Her får man dykke ned i problemstillinger som har stor betydning for samfunnet. Arbeidet ender opp i en rapport som sendes til og behandles av Stortinget.

«Det er veldig spennende at man får se arbeidet sitt bli diskutert av Stortinget.»

Joachim

Spennet i temaene er stort. I 2020 publiserte Riksrevisjonen en rekke undersøkelser som fikk mye oppmerksomhet, blant annet om datasikkerhet i helsesektoren, Equinors utenlandsinvesteringer, Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål, sikring av statlige veier, om barnevernet og om kvotesystemet i kyst- og havfisket.

«Jeg blir ikke lei av denne jobben. Det er lange prosjektløp, men om ett år jobber du kanskje med en helt annen problemstilling og innenfor en annen sektor enn du har gjort før.»

Eirik

Vi har medarbeidere med mange ulike utdanningsbakgrunner, blant annet økonomer, revisorer, jurister og samfunnsvitere. Som mange av Riksrevisjonens ansatte jobber Eirik og Joachim i ulike prosjekter. Eirik har jobbet med oljeaktivitet, IT-sikkerhet i energisektoren og samferdsel. Joachim har jobbet med nærings- og fiskeripolitikk og styring av IT-prosjekter i helsesektoren.Eirik-Kalsaas.png
Eirik Kalsaas. Foto: Riksrevisjonen

Som Stortingets kontrollorgan kan Stortinget i plenum pålegge oss å gjennomføre revisjoner på områder de er særlig opptatt av. Hvert år gjennomføres det også en felles prosess der vi jobber frem nye prosjektidéer for etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette legges til slutt frem for kollegiet (Riksrevisjonens øverste organ) som avgjør hvilke av undersøkelsene vi går videre med. Deretter velges det et tema for revisjonen, og det nedsettes et team på tre til fire personer. 

Teamet kan bestå av ansatte med ulike typer kompetanse som er nødvendig for å svare på undersøkelsens problemstillinger.

Først gjennomføres det en foranalyse som tar cirka to måneder. Dersom teamet og ledelsen ser grunn til å gå videre med undersøkelsen, starter arbeidet med hovedanalysen. Det kan ta opptil ett år.

«Riksrevisjonens undersøkelser tar for seg komplekse problemstillinger. Det krever en god porsjon ydmykhet.»

Eirik

Kunnskap er nøkkelen og arbeidet består blant annet av grundige intervjuer med fageksperter og forvaltningen.

«Arbeidet er mye mer variert enn jeg hadde trodd.»

Joachim

Regnskapsrevisjon er den andre grenen i Riksrevisjonen. Her jobber Iuliana.
Er regnskapene til alle departementer og deres underliggende tilsyn, direktorater og virksomheter, korrekt avgitt? Dette kalles finansiell revisjon - selve grunnmuren i Riksrevisjonens arbeid. I tillegg består arbeidet av såkalt etterlevelsesrevisjon.

«I regnskapsrevisjon jobber vi mest i team, men også noe selvstendig.»

Iuliana

En revisjonsjonsprosess starter alltid med å planlegge arbeidet, og vi tar utgangspunkt i statlige regnskaper for det siste regnskapsåret.

I planleggingsfasen innhenter vi informasjon om virksomheten, og har møter med dem. Her har vi fokus på områder som innehar risiko i forbindelse med avleggelse av det kommende regnskapet, og deres interne kontroll med den finansielle rapporteringen. Basert på dette vurderer vi hvilke områder som kan inneholde vesentlig feilinformasjon eller mangler.Iuliana-Bahnean.png
Iuliana Bahnean. Foto: Riksrevisjonen

Tilrettelagt for kompetanseutvikling

I Riksrevisjonen er det et mål at ansatte skal få utvikle seg. Ansatte deltar blant annet på faglige seminarer for å holde seg oppdaterte på trender og utviklingen i ulike sektorer. Som nyansatt følger man et toårig opplæringsprogram. I tillegg settes det av 35 timer årlig til kompetanseutvikling og kurs. Man kan søke om studiestipend og det er mulig å hospitere hos andre virksomheter og jobbe internasjonalt.
Eirik og Joachim har blant annet fått opplæring i programmering og behandling av statistikk. Intervjuteknikk, hvordan designe en spørreundersøkelse og analyse av dokumenter lærer man også.

«Man lærer litt om alt og alt om litt og blir så godt som ekspert på temaet en jobber med, før man går over til noe helt nytt.»

Joachim

Iuliana forteller at muligheten for studiestipend var spesielt forlokkende. Etter tre år i jobben kan hun søke om stipend og fri for å studere.

«Å jobbe i Riksrevisjonen er ikke bare en fast oppgave. Variasjonene er stor. Du får alltid mulighet til å lære mer, utvikle deg og bidra til et viktig samfunnsoppdrag.»

Iuliana

Arbeidsmiljø og trivsel

Det er et godt miljø i Riksrevisjonen, og kanskje spesielt for de unge medarbeiderne. Vanligvis arrangeres det blant annet julebord og sommerfester. Videre er det mulig å bli med på fotball eller innebandy i idrettslaget, benytte Riksrevisjonens eget treningsrom, og delta på sosiale arrangementer i regi av Riksrevisjonens velferdsutvalg.

«Det er mange sosiale tilbud og et veldig godt arbeidsmiljø her.»

Joachim

For å trives i Riksrevisjonen sier Joachim at man bør være analytisk anlagt, samfunnsinteressert, og ha et ønske om å jobbe med kompliserte problemstillinger. Iuliana mener også at det er viktig å ha et kritisk blikk og være fleksibel. Joachim understreker videre viktigheten ved å ha ansatte med ulik faglig og sosial bakgrunn, og opplever at det er en god blanding av ulike typer mennesker i Riksrevisjonen.

Har du spørsmål om vårt arbeid eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Følg oss på Facebook, LinkedIn eller ta kontakt med oss på rekruttering@riksrevisjonen.no.Joachim-Sandnes-Iuliana-Bahnean-Eirik-Kalsaas.png
Joachim Sandnes, Iuliana Bahnean og Eirik-Kalsaas på Riksrevisjonens takterrasse. Foto: Riksrevisjonen