Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Akuttplasseringer i barnevernet: – Alvorlig at noen barn får tiltak som ikke er tilpasset deres behov
Illustrasjon: Fotografi av jente som blir båret av en kvinne og holder rundt halsen hennes. Foto: Bufdir/Tine Poppe

Akuttplasseringer i barnevernet: – Alvorlig at noen barn får tiltak som ikke er tilpasset deres behov

​Et godt akutt-tilbud til det enkelte barnet forutsetter godt samarbeid mellom den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat). Barnevernet kjenner barnets behov og Bufetat tilbyr beredskapshjem og institusjonsplasser. Mangel på ledige tiltak hos Bufetat gjør at barn i noen tilfeller ikke får tiltak som er tilpasset dem. – Å måtte flytte langt hjemmefra er sjelden i samsvar med barnets behov, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 05.04.2018 13:00

​Dokument 3:8 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet, er overlevert Stortinget 5. april 2018.

Bufetats akutt-tilbud er ikke dimensjonert slik at det er mulig å alltid kunne gi barn et tilbud som imøtekommer barnevernets vurdering av behovet. Konsekvensene av for lite kapasitet er at noen barn plasseres i akuttinstitusjoner selv om det er vurdert at de har behov for beredskapshjem, og noen barn plasseres i beredskapshjem langt borte fra hjemstedet.

– Dette bryter med det overordnede prinsippet i barnevernloven om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste, sier Foss.

Barneverntjenesten i kommunen skal ha det avgjørende ordet i valg av tiltak for barn som akuttplasseres. Få ledige tiltak gjør at barneverntjenesten, i mangel av alternativer, godkjenner tiltak de selv mener ikke samsvarer med barnets behov.

– Det er alvorlig at barneverntjenesten havner i en situasjon der de, i mangel av alternativer, aksepterer tiltak som de mener ikke er i tråd med barnets behov, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ulik tolkning av regelverk

Bufetat har plikt til å bistå den kommunale barneverntjenesten ved plassering av barn utenfor hjemmet. Denne bistandsplikten inntrer når kommunen har bedt Bufetat om hjelp.

Gjeldende regelverk for akuttplasseringer tolkes ulikt: innad i de enkelte Bufetat-regionene, mellom regioner og mellom kommunal barneverntjeneste og Bufetat. Det er forskjellige oppfatninger av om bistandsplikten er overholdt når Bufetat gir den kommunale barneverntjenesten et akutt-tilbud, eller om den overholdes først når den kommunale barneverntjenesten godkjenner Bufetats tilbud.

– Forskjellige tolkninger av regelverket kan få uheldige konsekvenser for barna. Det er alvorlig at Barne- og likestillingsdepartementet ikke har sørget for at gjeldende regelverk tolkes likt, sier Foss.

Akutt-tilbudet varierer etter hvilken region barnet bor i

Det er stor variasjon mellom Bufetats regioner i dimensjonering av akutt-tiltak, hvordan regelverket praktiseres og i bruk av private fosterhjem. Midt-Norge har langt færre beredskapshjem enn andre regioner. Dette fører blant annet til at ungdom som barneverntjenesten der vurderer har behov for å bo i et beredskapshjem, oftere tilbys plass på institusjon enn ungdom i andre regioner.

Det er et mål at alle akuttplasseringer skal dekkes av statlige tilbud for å få tilstrekkelig kvalitetssikring. I Region øst tilbyr Bufetat private tiltak i langt større grad enn i de andre regionene.

– Det er alvorlig at regionale forskjeller påvirker hvilket tilbud sårbare barn får. Barne- og likestillingsdepartementet må sørge for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted, sier riksrevisor Foss.

Du finner dokumentet og dets sammendrag gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2017–2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Kristin Amundsen, tlf. 22 24 11 91, mobil 415 19 011 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843