Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mange står fortsatt uten arbeid etter deltakelse i arbeidsmarkedstiltak
Illustrasjon: Tastatur, nettverk, mann og kvinne i møte ved pult med PC Foto: Colourbox

Mange står fortsatt uten arbeid etter deltakelse i arbeidsmarkedstiltak

​75 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert i et arbeidsforhold før de startet på arbeidsmarkedstiltak, var uten registrert jobb ett år etter at de avsluttet tiltaket.  To år etter var 65 prosent av dem uten et registrert arbeidsforhold. – En stor andel er ikke kommet i arbeid tross omfattende ressursbruk. Bedre tilrettelegging og oppfølging ville gjort det mulig å få flere i arbeid, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 27.02.2018 13:00

​Dokument 3:5 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV ble overlevert Stortinget 27. februar 2018.

Arbeidsmarkedstiltak skal styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Stortingets bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak har vært på om lag 7–9 milliarder kroner per år i perioden 2010–2017.

Aktivitetsplaner og dokumentasjon mangler

Undersøkelsen viser at det i mange av sakene ikke er dokumentert skriftlig at tiltaket som blir tildelt, er vurdert som nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal kunne skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Den lovpålagte aktivitetsplanen skal sikre at oppfølgingen er målrettet og tilpasset den enkeltes behov og arbeidsevne.

– Mange tiltaksdeltakere mangler aktivitetsplan, og dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

– Mangler ved dokumentasjon kan skape betydelig usikkerhet om hvilke vurderinger som er gjort. Det ivaretar heller ikke hensynet til brukernes rettssikkerhet eller god forvaltningsskikk. NAVs arbeid med arbeidsmarkedstiltak må styrkes slik at mennesker med behov for arbeidsrettet bistand får nødvendige og hensiktsmessige tiltak, sier riksrevisoren.

Mangelfull oppfølging av tiltaksdeltakere fra NAV-kontorene

Ventetiden for de mest brukte arbeidsmarkedstiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne, er i gjennomsnitt mellom seks og elleve måneder. Tett og god oppfølging av brukerne er avgjørende for at arbeidstrening skal fungere. Om lag 40 prosent av disse tiltaksdeltakerne får ikke individuell oppfølging mens de er i arbeidstrening. Én av fem deltakere som har vært på arbeidstrening lenger enn tre måneder, har ikke fått individuell oppfølging fra NAV. De mottar dermed ikke den minimumsoppfølgingen forskriften krever.

– Tidlig innsats er viktig for å lykkes med å få personer i arbeid. Lang ventetid kombinert med manglende oppfølging når personer først er i gang i et tiltak, kan føre til at tiltaket ikke gir ønsket effekt. Konsekvensen er at personer som kunne ha kommet i varig arbeid, ikke gjør det. Det er kritikkverdig at et stort antall brukere ikke får oppfølging som forutsatt, sier Foss.

Informasjon og styring

Det er en omfattende ressursinnsats som gjennomføres på arbeidsmarkedstiltak. Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har i liten grad etterspurt informasjon om tiltakenes kvalitet og resultatoppnåelse.

– Tildeling av tiltak til prioriterte grupper er ikke nok. Det er også viktig å identifisere brukerne med størst bistandsbehov og å sikre at disse får god oppfølging. Bedre tilrettelegging og oppfølging vil kunne øke overgangen til arbeid, sier riksrevisoren.

Du finner sammendrag av og kan laste ned undersøkelsen gjennom lenken til høyre.
 
Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2017–2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Kristin Amundsen, tlf. 22 24 11 91, mobil 415 19 011 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 22 24 12 66, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843