Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler
Illustrasjon: Fingre på tastatur (Foto: Shutterstock.com), saksmapper, paragrafsymbol, Stortingsløve.

Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler

​Mange departementer og statlige virksomheter praktiserer ikke god nok arkivering og mulighet for innsyn. – Få andre land har lovfestet en så omfattende offentlighet og rett til innsyn i dokumenter, men det svikter i praktiseringen. Det skyldes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 30.05.2017 12:00

Dokument 3:10 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning er overlevert Stortinget 30. mai. Riksrevisjonen har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.

– Vi ser at både departementer og statlige virksomheter praktiserer manglende og utilstrekkelig arkivering, journalføring og innsyn, og at dette har et stort omfang. Offentlighet om forvaltningens arbeid er viktig i et demokrati, sier riksrevisor Foss. – Grunnloven fastsetter rett til innsyn i statens dokumenter og pålegger myndighetene å «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Dette forutsetter at dokumenter blir arkivert og journalført. God arkivering og forvaltning av informasjon bidrar også til effektiv drift i forvaltningen, poengterer han.

Mange ikt-systemer med saksdokumentasjon har ikke godkjent arkivløsning. – Økte dokumentmengder, flere kommunikasjonskanaler og e-postens inntog i saksbehandlingen har lenge utfordret både regelverk og praksis på dette området, sier Foss.

Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter. De blir dermed ikke offentlig kjent og utilgjengelig for innsyn. At journalføring skal skje løpende, etterleves i mange tilfeller ikke.

Videre forhåndsunntas dokumenter fra innsyn oftere enn forutsatt. Hvert fjerde dokument som ble registrert i offentlig elektronisk postjournal i 2015, ble forhåndsunntatt. En gjennomgang av 236 dokumenter viser at det i over 60 prosent av tilfellene er vanskelig eller umulig å se behovet for forhåndsunntak. Tre departementer – Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet – unntok nesten halvparten av sine journalførte dokumenter på forhånd.

– Vi mener at dette er en sterkt kritikkverdig praksis som undergraver hovedregelen om innsyn. Forhåndsunntak bør bare gjelde opplysninger underlagt taushetsplikt eller der det anses uaktuelt å gi merinnsyn, sier Foss.

En annen gjennomgang av et utvalg dokumenter i sju departementer der krav om innsyn ble avslått, viser at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag.

– Dette bidrar til å uthule offentlighetsprinsippet. Og i mange tilfeller der det er anledning til å unnta fra innsyn, burde det også vært vurdert og gitt merinnsyn, altså innsyn i hele eller deler av dokumentet, sier riksrevisor Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no  Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00,offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 22 24 12 66, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843