Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Arktisk råd blir stadig viktigere og må styres bedre
Dokumentets forsideillustrasjon: Polarulv, mennesker, isfjell, flagg, isbjørn

Arktisk råd blir stadig viktigere og må styres bedre

​Klimaendringer og økt tilgjengelighet gir store miljøutfordringer i Arktis. – Økende aktivitet i Arktis gjør samarbeidet i Arktisk råd enda viktigere. Rådet kan bli mer effektivt med bedre styring, organisering og rapportering, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 17.12.2014 11:00

Dokument 3:3 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd ble overlevert Stortinget 17. desember 2014.

Undersøkelsen inngår som det norske bidraget til en multilateral revisjon av Arktisk råd, der riksrevisjonene fra Danmark, Norge, Russland, Sverige og USA har deltatt. Viktige funn i de nasjonale revisjonene er oppsummert i et felles memorandum som er til godkjenning av landene.

Riksrevisjonen konstaterer at arbeidet i Arktisk råd bidrar til samarbeid og økt kunnskap, særlig om miljø og klimaendringer. – Det har stor betydning for felles forståelse av utfordringer og behov for tiltak. Arktisk råds anbefalinger er ikke folkerettslig forpliktende, men det er viktig at de arktiske statene også gjennom rådet viser at de tar ansvar for å sikre bærekraftig utvikling, framholder riksrevisor Foss.

Undersøkelsen viser at Arktisk råd ikke er hensiktsmessig organisert og har mangelfull styring av arbeidet – både når det gjelder prioriteringer, finansiering og rapportering. Blant annet fungerer rådets arbeidsgrupper ulikt med hensyn til mandat, aktivitet og måloppnåelse.

– Det er behov for sterkere prioritering, mer forutsigbar finansiering og at ressursene i større grad styres av langsiktige og konkrete mål. Utenriksdepartementet bør prioritere å bidra til dette, poengterer Foss. Riksrevisjonen peker på at etableringen av et permanent sekretariat for Arktisk råd i Tromsø fra 2013 bør gi mulighet for bedre administrativ styring.

Riksrevisjonen mener at norske myndigheters arbeid overfor Arktisk råd må følges opp bedre. Utenriksdepartementet, som ansvarlig myndighet, og Klima- og miljødepartementet med underliggende etater er aktive deltakere, mens øvrige departementer har engasjert seg lite. – Vi anbefaler Utenriksdepartementet å legge til rette for bedre koordinering og samhandling, og at alle berørte departementer finner det formålstjenlig å bidra og å nyttiggjøre seg arbeidet i Arktisk råd, sier riksrevisor Foss.

Utenriksministeren understreker at det er noen begrensninger for hva Arktisk råd kan gjøre og få til. Samtidig har det vært en prioritert oppgave å styrke arbeidet i rådet, der opprettelsen av Arktisk råds sekretariat i Tromsø er viktig for å effektivisere arbeidet.

Utenriksministeren er enig i at utvidelse av Arktisk råds arbeid til flere saksområder gjør det desto viktigere å sikre god involvering og koordinering av det norske arbeidet. Utenriksdepartementet vurderer hvordan samordningen med berørte departementer kan forbedres.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843