Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svak økonomistyring i atomsikkerhetssamarbeid

Svak økonomistyring i atomsikkerhetssamarbeid

Økonomistyringen hos norske og russiske kontraktsparter i atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland har svakheter. Utenriksdepartementet følger ikke opp at norske prosjektledere har gode systemer for intern kontroll. - Dette medfører risiko for at misligheter ikke forebygges eller avdekkes, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.12.2011 11:35

Dokument 3:5 (2011–2012) Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland ble overlevert Stortinget 6. desember 2011.

Undersøkelsen er gjennomført som en parallellrevisjon med den russiske Riksrevisjonen, og viser at de undersøkte prosjektene for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland i all hovedsak er gjennomført i tråd med de kontrakter som er inngått mellom Norge og Russland. – Atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland har gitt norske myndigheter verdifull kunnskap om sikkerheten ved de nukleære installasjoner og risiko knyttet til radioaktivt avfall i Nordvest-Russland, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Samarbeidet med den russiske riksrevisjonen har gitt Riksrevisjonen tilgang til å revidere russiske kontraktsparters forvaltning av norske midler til sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland.

Undersøkelsen viser mangler ved regnskapsdokumentasjonen både på norsk og russisk side. Utenriksdepartementet stiller ikke krav til norske prosjektledere om å rapportere hvordan deres virksomheter innrettes for å forebygge og avdekke korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter. Undersøkelsen viser også at det i en del kontrakter ikke er stilt krav til anbudsprosesser og dokumentasjon av regnskapet hos russiske kontraktsparter. - Det er vesentlig at Utenriksdepartementet følger opp at kontraktene som inngås mellom norske og russiske prosjektledere benyttes aktivt for å sikre effektiv bruk av og kontroll med norske midler, sier Jørgen Kosmo.

Ifølge Utenriksdepartementet er det siden 2009 iverksatt flere tiltak for å styrke departementets rutiner for tilskuddsforvaltning. Departementet stiller også strengere krav til at norske prosjektledere etablerer systemer for intern kontroll i sine virksomheter. – Det er avgjørende at Utenriksdepartementet ikke bare stiller krav om, men også følger opp, at norske prosjektledere innretter sin virksomhet på en slik måte at korrupsjon, misbruk av midler og uregelmessigheter motvirkes, sier Kosmo.

Parallellrevisjonen er avgrenset til to norskfinansierte prosjekter: prosjektet for opphugging av ubåt 609 og prosjektet for fjerning av radioaktive strontiumbatterier og plassering av solcellepaneler i fyrlyktene langs kysten av Murmansk og Arkhangelsk fylker og Nenets autonome område.

Den norske og den russiske riksrevisjonen har sammen planlagt revisjonen av regnskapet for de to prosjektene. Regnskapsdata innhentet fra russiske kontraktsparter er gjennomgått og bearbeidet av de to riksrevisjonene i fellesskap, og de to riksrevisjonene har også gjennomført felles intervju av russiske kontraktsparter og underleverandører.

1. september 2011 undertegnet riksrevisor Jørgen Kosmo og riksrevisor Sergej V. Stepashin et memorandum med resultater fra de to riksrevisjonenes respektive undersøkelser og felles vurderinger. De russiske kontraktspartene har som følge av revisjonssamarbeidet etablert enheter for intern kontroll av bruken av norske midler.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten, telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843