Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Ikke god nok kontroll med farlig avfall

Ikke god nok kontroll med farlig avfall

Det er fortsatt farlig avfall som ikke blir samlet inn eller forsvarlig behandlet. Det er også utilstrekkelig kontroll med eksport av farlig avfall. – Miljøverndepartementet må følge området tett med utvikling av regelverk, tilsyn og informasjon, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 31.01.2012 12:30

Dokument 3:7 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall ble overlevert Stortinget 31. januar 2012.

Selv om det er en nedgang i mengden farlig avfall som går til ukjent håndtering, viser undersøkelsen at mye av elektronikkavfallet ikke blir samlet inn. Avfall som ikke samles inn, eksporteres ulovlig, lagres eller ender i restavfallet.

Importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har ansvar for avfallet fra sine produkter. Myndighetene har avdekket alvorlige feil og mangler i sine kontroller av returselskapene som skal sørge for at avfallet blir forsvarlig håndtert.

Riksrevisjonens undersøkelse har også påvist store svakheter i Sjøfartsdirektoratets oppfølging og kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner. Dette øker risikoen for utslipp av olje og kjemikalier i havet. Riksrevisjonen forventer at Miljøverndepartementet følger opp Sjøfartsdirektoratet mer aktivt for å sikre bedre kontroll på området.

Undersøkelsen viser at noe farlig avfall som oppstår i Norge blir ulovlig eksportert, og noe av dette ender i utviklingsland som ikke er i stand til å ta forsvarlig hånd om avfallet. Klima- og forurensningsdirektoratet har inngått et samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet, men det er så langt gjennomført få tilsyn med eksport av farlig avfall.

– Kontrollen med eksport av farlig avfall er utilstrekkelig. Det er nødvendig med mer regelmessig og risikobasert tilsyn for å stanse ulovlig eksport, understreker Kosmo.

Miljømyndighetene har etter eksplosjonen på Vest Tank-anlegget i 2007 styrket oppfølgingen av behandlingsanlegg for farlig avfall, men mange bedrifter følger fortsatt ikke regelverket som skal bidra til at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om.

– Klima- og forurensningsdirektoratet må videreutvikle tilsynsmetodene og styrke samarbeidet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bedre tilsyn med avfallstyper som er felles ansvarsområder for de to direktoratene, sier Kosmo.

Miljøverndepartementet understreker i sin uttalelse til Riksrevisjonen at arbeidet med å sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall er høyt prioritert, og at det er en løpende oppfølging av området. Departementet viser også til at det er iverksatt flere tiltak, blant annet styrket tilsyn og informasjon til bransjen, arbeid med endringer i regelverket for å forbedre innsamlingen av småelektronikk, og utvikling av et nytt nettbasert verktøy for kommunene. Miljøverndepartementet opplyser at det vil vurdere videre oppfølging av Riksrevisjonens bemerkninger i sitt arbeid med en ny avfallsmelding.

Dokumentet kan hentes gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843