Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Det kommunale barnevernet må styrkes faglig for å sikre barn god hjelp

Det kommunale barnevernet må styrkes faglig for å sikre barn god hjelp

Bekymringsmeldinger henlegges feilaktig, og det tar tid før barna får hjelp. Tiltakene kan pågå lenge uten at barneverntjenesten vurderer om de fungerer. – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bør vurdere hvordan arbeidet i de kommunale barneverntjenestene kan styrkes slik at barn får hjelp som virker, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 14.06.2012 12:30

Dokument 3: 15 (2011−2012) Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler ble overlevert Stortinget 14. juni 2012.

Undersøkelsen viser at mange bekymringsmeldinger er feilaktig henlagt. Meldingene burde enten ha vært fulgt opp med en undersøkelse, eller barneverntjenesten burde ha innhentet mer informasjon fra melder før meldingen ble henlagt.

I 2011 tok gjennomsnittlig 17 prosent av undersøkelsene for lang tid, men det er store forskjeller: Noen kommuner holder barnevernlovens frist i alle saker, mens andre kommuner bryter fristen i et flertall av sakene. Mange undersøkelser gjennomføres uten at barneverntjenesten har snakket med barnet eller vært på hjemmebesøk.

Det har vært en økning i andelen barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan, men mange av planene har vesentlige svakheter. I mange tilfeller kan tiltak pågå i lang tid uten at barneverntjenesten har vurdert om tiltaket fungerer etter hensikten. Departementet bør vurdere å stille tydeligere krav til barneverntjenestenes arbeid med å utforme tiltaksplaner og evaluere hjelpetiltak.

− Det er i tillegg viktig med økt kunnskap om virkningene av de mest vanlige hjelpetiltakene, sier Kosmo.

For å sikre god kvalitet på barneverntjenestenes arbeid, er det etter Riksrevisjonens vurdering behov for å forbedre rutiner og arbeidsprosesser. Det er dessuten nødvendig å styrke fagmiljøene og øke kompetansen om ledelse og internkontroll i kommunene. Det bør også vurderes hvordan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan styrkes som fagdirektorat slik at det kan gi nødvendig faglig støtte til de kommunale barneverntjenestene.

I sin redegjørelse om Riksrevisjonens merknader og anbefalinger viser departementet til at det i 2011 har vært en svak forbedring i noen av barneverntjenestenes lovpålagte oppgaver og beskriver flere relevante tiltak for å forbedre måloppnåelsen i det kommunale barnevernet.

Riksrevisjonens vurdering er at departementet ikke i tilstrekkelig grad har gjort rede for når det kan forventes at disse tiltakene vil bidra til forbedret måloppnåelse, og at det er viktig med en mer forpliktende tidsplan for de nødvendige forbedringene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:15 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen. Telefon: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843