Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Bistand til ren energi har gitt få resultater
Dokumentets forsideillustrasjon: Krystallkroner, mennesker i møte, tannhjul, turbin, ledningsnett

Bistand til ren energi har gitt få resultater

​Norsk bistand til ren energi har ikke ført til merkbar økning i kraftproduksjon og har bidratt lite til bedre levekår for de fattige i de landene som har vært prioritert for slik støtte. – Det er behov for store endringer i Utenriksdepartementets bruk av virkemidler dersom målene Stortinget har satt skal oppnås, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 25.06.2014 11:00

Dokument 3:12 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi ble overlevert Stortinget 25. juni 2014. I perioden 2000–2013 er det bevilget vel 12 mrd. kroner i bistand til ren energi. Undersøkelsen viser at dette ikke har ført til de forventede resultatene innen kraftproduksjon og fattigdomsreduksjon.

– Vi ser at ambassadene i samarbeidslandene ofte mangler analyser av hvilke virkemidler som gir effekt i hvert enkelt land. Utenriksdepartementet trenger et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag for å kunne styre bistanden mer effektivt, sier Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse omfatter i hovedsak bistand til sju land som er prioritert i Utenriksdepartementets initiativ Ren energi for utvikling. Initiativet støtter kraft- og nettutbygging samt kapasitetsbygging i institusjoner og har som mål å bidra til bedre levekår for fattige og økonomisk vekst.

Undersøkelsen viser at få fattige husholdninger har fått tilgang til elektrisitet. Nettutbygging til fattige områder har heller ikke ført til økt sysselsetting, slik Utenriksdepartementet har forutsatt.

− Det er et overordnet mål for norsk bistand å redusere fattigdom, og tilgang til energi til overkommelig pris er viktig som ledd i dette. Slik bistanden til ren energi er utformet i dag, kan det ta svært lang tid før effekten når ut til de fattige, sier Foss.

Riksrevisjonen anbefaler Utenriksdepartementet å vurdere hvordan ny fornybar energi, som sol- og vindkraft, kan utnyttes bedre til å øke kraftproduksjonen og nå flere fattige husholdninger.

For å øke kraftproduksjonen kreves det store investeringer. Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) har med sine investeringer stått for nesten halvparten av norsk bistand til ren energi siden 2007. Norfund har imidlertid investert svært lite i de sju prioriterte samarbeidslandene i denne perioden.

− Undersøkelsen viser at Norfund, som skal bli enda mer sentral i norsk bistand, så langt ikke har lyktes særlig med å utløse private investeringer i disse landene. Vi anbefaler departementet å vurdere alternative virkemidler for å utløse private investeringer i ren energi i land som har svake rammevilkår for næringslivet, sier riksrevisor Foss.

Utenriksministeren sier seg enig i at det er behov for å supplere med andre tiltak for å nå ut til de fattigste. Statsråden opplyser blant annet at det arbeides med å identifisere finansierings-instrumenter som kan bidra til flere private investeringer.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf.
22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843