Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Digitalisering av offentlig virksomhet må styres og samordnes bedre
Illustrasjon: Hender holder nettbrettskjerm med diagram. Bakgrunn: Binære forbindelser. FOTO: Colourbox og Shutterstock

– Digitalisering av offentlig virksomhet må styres og samordnes bedre

​Arbeidet med å fornye og forenkle offentlig virksomhet med digitalisering er for desentralisert og usystematisk. – Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 28.02.2018 14:00

Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering i statlige virksomheter, administrativ rapport nr. 1 2018, er oversendt Stortinget 28. februar.

Bedre bruk av ikt og mer digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser forventes å effektivisere saksbehandlingen for offentlig ansatte og å forenkle tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv.

– Ambisjonene har vært høye, men digitaliseringen går sakte på flere områder og fellesløsninger utnyttes ikke godt nok. Dermed tar det dette både lengre tid og blir dyrere enn nødvendig, sier Foss.

Riksrevisjonen konstaterer at selv om mye av arbeidet med digitalisering er godt i gang, preges mange digitale fagsystemer fortsatt av tungvinte arbeidsprosesser og varierende kvalitet både på data og saksbehandling. Det er mulig å automatisere flere arbeidsoppgaver, særlig for innhenting og overføring av informasjon mellom digitale systemer. Dette skjer nå i stor grad manuelt.

Manglende oversikt over og tilgang til informasjon digitalt gjør gjenbruk vanskelig. Det brukes dermed ekstra tid på å innhente den på nytt. Gjenbruk av informasjon begrenses også som følge av manglende kunnskap om reglene om personvern og taushetsplikt.

Undersøkelsen viser videre at mange ikt-ledere i staten ikke har kjennskap til arkitekturprinsipper og standarder for ikt i statlig sektor. Det kan føre til at det anskaffes og utvikles ikt-løsninger som ikke legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser. Statlige budsjettprosesser som bruker lang tid på å avklare finansiering, forårsaker både sen iverksetting av ikt-løsninger og risiko for at ny og bedre teknologi ikke blir tatt i bruk.

– Det er for lite kunnskap om de mulighetene digitalisering gir til å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling. Det er også manglende kunnskap om de mulighetene anskaffelsesregelverket gir for dialog med leverandører. Når statlige virksomheter ber om bestemte løsninger i stedet for å beskrive behovet, gir det risiko for at løsningene blir basert på utdatert teknologi. Det kan føre til mindre effektive løsninger enn det som er mulig, sier Foss.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) brukes for lite som rådgiver og prosjektstøtte, og nåværende tiltak for kompetanse, rådgiving og utveksling av erfaringer har ikke nok gjennomslagskraft. Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak har hatt begrenset effekt. Det er blant annet fordi de er basert på frivillighet for statlige virksomheter, og fordi enkelte tiltak, som tilbudet fra Digitaliseringsrådet og medfinansieringsordningen, bare kan brukes av deler av statlig sektor, påpeker Riksrevisjonen.

– Den desentrale strukturen og store spredningen på områder og virksomheter har ført til at departementene konsentrerer oppmerksomheten om digitalisering til egne områder, og ikke samordner seg med andre. Kommunal- og moderniserings-departementet og Difi må bidra til mer samordning for å oppnå forbedringer, konkluderer riksrevisoren.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til administrativ rapport nr. 1 2018, jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Kristin Amundsen, tlf. 22 24 11 91, mobil 415 19 011 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 22 24 12 66, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843