Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mål om nettbaserte tjenester i kommunene krever bedre statlige virkemidler og tiltak
Illustrasjon: Collage med søkefelt, Norgeskart, nett-knapper, navigeringsknapper

Mål om nettbaserte tjenester i kommunene krever bedre statlige virkemidler og tiltak

Kommunene tilbyr i for liten grad digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Nettbasert selvbetjening tilbys bare for 27 prosent av de 19 tjenestene som er kartlagt i 261 kommuner. – Det trengs sterkere virkemidler og bedre samarbeid mellom staten og kommunene for å tilby digital selvbetjening, og dermed mer effektive og bedre offentlige tjenester, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 12.01.2016 13:00

Dokument 3:6 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester ble overlevert Stortinget 12. januar.

Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester, og det gjelder særlig små kommuner. Det er et nasjonalt mål for offentlig forvaltning å tilby innbyggere og næringsliv nettbaserte tjenester, og det er da helt avgjørende å få til dette i kommunene.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak til å sikre at dette oppnås som forventet. Det er etter vår vurdering kritikkverdig at ikke Stortingets mål for digitale tjenester følges opp bedre, sier riksrevisor Foss.

Riksrevisjonen har kartlagt status for digital selvbetjening innen oppvekst og utdanning, helse og velferd, og plan- og byggesaker i 261 kommuner. 37 av kommunene tilbyr ikke nettbasert tilgang til noen av de 19 tjenestene på disse områdene. Små kommuner har kommet kortest: 29 av 128 kommuner med under 5000 innbyggere har ikke digitale tjenester på noen av områdene.

Halvparten av kommunene lanserte nye digitale tjenester i 2014, og dette gjaldt de store kommunene i langt større grad enn de små.

Rundt halvparten av kommunene overfører mottatt informasjon elektronisk til interne fagsystemer, og under ti prosent har mulighet for å sende svar elektronisk etter endt saksbehandling.

Mange av kommunene har ifølge egne vurderinger ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området, og digitalisering blir ikke prioritert fordi kostnadene er for høye. Et flertall av kommunene oppgir at de ikke har et systematisk arbeid for å realisere gevinster av digitalisering.

Undersøkelsen viser videre at et flertall av kommunene vurderer at samarbeidet mellom stat og kommune om å skape helhetlige digitale tjenester ikke er godt nok. 61 prosent av kommunene mener at kravene til digitalisering ikke er nok koordinert mellom de ansvarlige departementene.

Riksrevisjonen konstaterer at de statlige virkemidlene ikke har vært godt nok tilpasset de nasjonale målene:

  • Nasjonale felleskomponenter, som folkeregisteret og ID-porten, drives av fire etater under tre departementer. De er ikke godt nok lagt til rette for kommunene, og brukes i begrenset grad.
  • Det er satt i gang tiltak på viktige områder, men det mangler både kunnskap, kompetanse, kapasitet og statlig samordning for å oppnå helhetlige og fullstendige digitale tjenester.

– Vi konstaterer at det er behov for mer samordnet nasjonal innsats for digitalisering av offentlige tjenester. Kommunal- og moderniserings-departementet bør ta klarere ansvar for et mer forpliktende samarbeid med kommunesektoren om dette, sier Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843