Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens Dokument 1 (2010–2011): Svakheter i oppgaveløsningen, mangelfull samhandling og alvorlige svakheter på informasjonssikkerhetsområdet
Stortingsløven. Illustrasjon: 07 Lobo Media

Riksrevisjonens Dokument 1 (2010–2011): Svakheter i oppgaveløsningen, mangelfull samhandling og alvorlige svakheter på informasjonssikkerhetsområdet

Riksrevisjonen peker på svakheter i oppgaveløsningen og mangelfull samhandling på flere viktige samfunnsområder, blant annet ved beregning og utbetaling av ytelser og pensjoner fra arbeids- og velferdsetaten. Revisjonen viser også alvorlige svakheter og mangler på informasjonssikkerhetsområdet.  – Dette er forhold som kan true enkeltpersoners rettssikkerhet og kan svekke tilliten til at borgernes rettigheter ivaretas, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 19.10.2010 12:30

Riksrevisjonens Dokument 1 (2010–2011) ble overlevert Stortinget 19. oktober. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2009.

For regnskapsåret 2009 har Riksrevisjonen avgitt 205 avsluttende revisjonsbrev uten merknad. 21 virksomheter har fått avsluttende revisjonsbrev med vesentlige merknader. – Revisjonen for 2009 viser at forvaltningen i Norge i all hovedsak er meget god. Det er likevel fortsatt noen områder som ikke er tilfredsstillende, og det er alltid rom for forbedringer, sier Kosmo.

Et gjennomgående trekk er mangelfull informasjonsflyt og samhandling. Flere departementer har et overordnet ansvar for koordinering og samhandling på sine områder eller mellom flere departementsområder. Her peker revisjonen på flere tilfeller av manglende styring og samordning. – Dette fører i beste fall til ineffektivitet, men i verste fall til store negative konsekvenser for enkeltpersoner, sier Kosmo.  – Her er det et stort forbedringspotensiale.

Revisjonen har også avdekket store svakheter ved informasjonssikkerhet. Hele 11 departementer har vesentlige mangler i sin styring av underlagte virksomheters informasjonssikkerhet. 10 virksomheter har fått merknader knyttet til vesentlige mangler ved informasjonssikkerheten. Dette gir større risiko for uautorisert spredning eller endring av informasjon og manglende tilgjengelighet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har samordningsansvaret for ikt-politikken, og revisjonen peker på mangler i departementets oppfølging av dette ansvaret. – Det er svært alvorlig at departementets egen etat, Departementenes Servicesenter (DSS), ikke har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, sier Kosmo. DSS har all ikt-drift for 13 departementer.

Revisjonen for 2009 har blant annet undersøkt hvorvidt regjeringens ulike tiltakspakker i forbindelse med finansuroen har virket etter hensikten. Riksrevisjonens kontroll viser at intensjonene i disse pakkene i all hovedsak er oppfylt. – Med så store bevilgninger over en kort tidsperiode anså vi risikoen for avvik som meget stor. Derfor er dette resultatet svært gledelig, sier Kosmo.

Riksrevisjonen påpeker også i år flere brudd på anskaffelsesregelverket. – Vi forutsetter at departementene fortsatt har fokus på dette overfor underliggende virksomheter, sier Kosmo.

Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til:

Arbeids- og velferdsetaten

Riksrevisjonen kan heller ikke for 2009 bekrefte etatens regnskap. Det er påvist feil og mangler i beregning og utbetaling av ytelser og pensjoner. Svakheter i internkontrollen og i etatens ikt-systemer er hovedårsaken til feilene. Revisjonen avdekket spesielt store utfordringer på pensjonsområdet, hvor etaten tok i bruk et nytt saksbehandlingssystem i desember 2008. Feilene kan gi alvorlige konsekvenser for brukernes økonomi og livsopphold.

Skatteetaten

Skatteetaten har ikke innfridd målene om mer kontroll av komplekse og tyngre saker, samtidig som kontrollvolumet opprettholdes. Tvert imot viser revisjonen at skatteetatens kontrollvirksomhet over flere år har vist en vridning fra tyngre kontroller til mer avgrensede kontroller. Det er påvist redusert treffprosent på regnskapskontroller og oppgavekontroller og nedgang i antall anmeldelser. Det er fortsatt mangelfull pålitelighet i skatteetatens rapportering av data. For øvrig vises det til resultatene fra forvaltningsrevisjonen som ble lagt fram i august i år – Dokument 3:11 (2009–2010) – som påpeker at skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata har vært lavt prioritert de senere årene, og det er stor variasjon i kontrollomfanget mellom skatteregionene.

Forsvarets operative evne

Øvings- og treningsaktiviteten i store deler av Hæren, Heimevernets forsterknings- og oppfølgingsstyrke og i Luftforsvaret ligger fortsatt på et lavere nivå enn det som Forsvaret selv vurderer som nødvendig for å løse pålagte oppgaver og opprettholde den operative evnen over tid. Riksrevisjonen er også kritisk til den operative statusen i kampflyvåpenet og stiller spørsmål ved kampflyvåpenets evne til å løse sine oppgaver i framtiden.

Forsvarets sanitet

Det er avdekket omfattende svikt i internkontrollen ved Forsvarets sanitet (FSAN). Det er blant annet funnet alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket og manglende oversikt over materiell. Dette øker risikoen for misligheter og kan føre til dårlig ressursutnyttelse. Revisjonen peker også på at FSAN mangler fagmedisinsk personell. Dette fører til store ekstrabelastninger på de ansatte i organisasjonen.

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet får kritikk for manglende oppfølging av Norges Bank når det gjelder avtaler med eksterne forvaltere. Riksrevisjonen er blant annet sterkt kritisk til at Norges Bank har inngått avtale om avkastningsavhengig honorar til ekstern forvalter uten øvre grense. Én forvalter har etter reforhandling av avtalen fått utbetalt honorar i størrelsesorden 500 mill. kroner. Opprinnelig avtale ville ha medført et honorar på ca. 900 mill. kroner. Honoraret er både beløpsmessig og prosentuelt av en slik størrelse at inngått avtale må anses kritikkverdig.

Politidirektoratet

Revisjonen viser at politi- og lensmannsetaten har svak måloppnåelse på flere av sine hovedoppgaver som gjelder effektiv forebygging og oppklaring av kriminalitet. Det er også over flere år avdekket svakheter i internkontroll og administrative rutiner, blant annet når det gjelder håndtering av inntekter og gebyrer og forvaltning av beslag og hittegods.

Utenriksdepartementet

Riksrevisjonen peker på at antikorrupsjonsarbeidet i liten grad er en del av dialogen med tilskuddsmottakerne i land der dette er en stor risiko. De eksterne revisorene for bistandsprosjektene rapporterer ikke om korrupsjon slik de er pålagt, og den manglende rapporteringen blir ikke fulgt opp av departementet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 1 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Hvem Saksområde
Ekspedisjonssjef Thor Kristian Svendsen, tlf. 22 24 10 67/69, mobil 911 52 821, mobil 911 52 821 Finansdep., Kulturdep. og Fornyings-, administrasjons- og kirkedep./FONT>
Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen, tlf. 22 24 14 07/11 19, mobil 911 52 822 Fiskeri- og kystdep., Forsvarsdep., Miljøverndep., Landbruks- og matdep., Olje- og energidep. og Samferdselsdep.
Ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth, tlf. 22 24 12 97/13 04, mobil 911 52 823 Justis- og politidep., Kunnskapsdep., Kommunal- og regionaldep., Nærings- og handelsdep. og Utenriksdep.
Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, 22 24 11 75/13 53, mobil 911 52 825 Arbeidsdep., Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. og Helse- og omsorgsdep.
Kommunikasjonsrådgiver Kari Brun Ågotnes (pressekoord.), tlf. 22 24 10 80, mobil 982 36 999 Generelle henvendelser

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843