Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens Dokument 1 (2011-2012): Mangelfull dokumentasjon og intern kontroll

Riksrevisjonens Dokument 1 (2011-2012): Mangelfull dokumentasjon og intern kontroll

Mangelfull dokumentasjon gjør det vanskelig å etterprøve disposisjoner. Flere virksomheter har ikke tilfredsstillende intern kontroll. Det er uakseptabelt høye feilprosenter i pensjons- og ytelsesforvaltningen og store variasjoner i forvaltningen av tilskuddsordninger.
Publisert 22.11.2011 12:30

Dette er noen av funnene i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. - Det generelle inntrykket er at statsforvaltningen ivaretar samfunnsoppgavene på en god måte, men manglene som omtales synliggjør at det er rom for ytterligere forbedringer, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Mangelfull dokumentasjon og etterprøvbarhet

Riksrevisjonen rapporterer også i år om at mangelfull dokumentasjon har medført at disposisjoner ikke lar seg kontrollere i ettertid. - Eksempelvis foretas det fortsatt innkjøp hvor anskaffelsesprosessene ikke gjennomføres og dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk, dette øker faren for misligheter, sier Kosmo.

Svak intern kontroll

Riksrevisjonen peker på flere tilfeller med lite tilfredsstillende intern kontroll, noe som svekker evnen til å avdekke handlinger utført i strid med gjeldende regelverk og å forebygge misligheter.- For å sikre måloppnåelse skal virksomhetene etablere et system for intern kontroll der vurdering, håndtering og oppfølging av risiko er sentrale elementer, sier riksrevisoren.

Pensjons- og velferdsordninger

Pensjons- og velferdsordninger har fortsatt høye feilprosenter. - Mange av landets innbyggere har sin hovedinntektskilde til nødvendig livsopphold fra ulike pensjons- og velferdsordninger. Feil rammer enkeltpersoner, sier Kosmo.

Varierende tilskuddsforvaltning

9 av 13 kontrollerte departementsområder har fått merknader vedrørende tilskuddsforvaltning. - Manglende kriterier for måloppnåelse og dårlig oppfølgning medfører risiko for at tilskuddene ikke brukes i samsvar med Stortingets forutsetninger, sier riksrevisoren.

Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til:

Informasjonssikkerhet i departementene

Riksrevisjonen ser alvorlig på at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ikke har sikret at infrastrukturen som departementene benytter, har tilfredsstillende sikkerhet. Departementenes servicesenter har fortsatt vesentlige mangler på informasjonssikkerhetsområdet.

Pensjon og ytelser i NAV

Riksrevisjonen er kritisk til at den variable kvaliteten i pensjons- og ytelsesforvaltningen etter mange års merknader fortsatt fører til betydelige feil i utbetalinger. Revisjonen viser feil i 7,5 prosent av de kontrollerte sykepengesakene, og at det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder kvalitet i saksbehandlingen. Riksrevisjonen ser alvorlig på at det fortsatt er tvil om et betydelig antall pensjonister får beregnet og utbetalt korrekt pensjon. På utenlandsområdet viser revisjonen feil i mer enn halvparten av de kontrollerte uførepensjonene og i om lag 40 prosent av alderspensjonene.

Fylkesnemndenes behandlingstid i barnevernsaker

Riksrevisjonen er kritisk til at fylkesnemndene i nærmere 90 prosent av sakene har en behandlingstid som overstiger barnevernlovens mål om fire uker. Riksrevisjonen har siden 2008 hatt merknader til saksbehandlingstiden, og ser svært alvorlig på at det ikke har vært forbedringer i perioden.

Jernbaneverkets bruer

Riksrevisjonen ser alvorlig på at Jernbaneverket mangler tilstandsrapporter og inspeksjonsdata for vedlikehold av 40 prosent av totalt 2789 jernbanebruer.

Politidirektoratet og bemanning

Riksrevisjonen oppfatter det som at det er misforhold mellom registrerte hendelser i helgene og antall tjenestemenn som da er på vakt. Riksrevisjonen er kritisk til om overtidsbruken styres på en effektiv måte og konstaterer at tilleggene etter de nye arbeidstidsbestemmelsene oppfattes som et generelt lønnstillegg. Riksrevisjonen er videre kritisk til at det mangler en klar strategi for å nå bemanningsmålene i politi- og lensmannsetaten.

Bistand til Afghanistan

Revisjonen har vist svakheter og mangler ved styring, oppfølging og kontroll av bistandsmidler til Afghanistan. Riksrevisjonen er inneforstått med at gjennomføringen av et forsvarlig forvaltningsregime er en krevende oppgave i Afghanistan. Riksrevisjonen mener likevel at de etablerte oppfølgingsmekanismer ikke er tilstrekkelige for å sikre at norske midler nyttes etter forutsetningene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 1 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktpersoner

Hvem Saksområde
Ekspedisjonssjef Thor Kristian Svendsen, tlf. 22 24 10 67, mobil 911 52 821 Finansdep., Fornyings-, administrasjons- og kirkedep., Kulturdep. og Statsministerens kontor
Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen, tlf. 22 24 14 07, mobil 911 52 822 Fiskeri- og kystdep., Forsvarsdep., Miljøverndep., Landbruks- og matdep., Olje- og energidep. og Samferdselsdep.
Ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth, tlf. 22 24 12 97, mobil 911 52 823 Justis- og politidep., Kunnskapsdep., Kommunal- og regionaldep., Nærings- og handelsdep. og Utenriksdep.
Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, 22 24 11 75, mobil 911 52 825 Arbeidsdep., Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. og Helse- og omsorgsdep.
Kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne, tlf. 22 24 14 14, mobil 957 67 794 Generelle henvendelser

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843