Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Etterlyser bedre oppfølging

Etterlyser bedre oppfølging

Riksrevisjonen rapporterer også i år om alvorlige svakheter og mangler på flere viktige samfunnsområder, og ser alvorlig på at flere av de rapporterte forholdene har vært tatt opp gjentatte ganger. – Mer aktivt lederskap og klarere erkjennelse av svakhetene ville ha bidratt til at påpekte forhold hadde blitt rettet på tidligere, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 25.10.2012 12:30

Dokument 1 (2012-2013) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 ble overlevert til Stortinget 25. oktober.

Ikke reviderbare regnskaper

Riksrevisoren ser alvorlig på at det fremdeles avlegges regnskaper som ikke lar seg revidere på grunn av manglende dokumentasjon.

– Særlig alvorlig blir det når dette gjelder virksomheter med mangler som er rapportert til Stortinget flere ganger tidligere, sier Kosmo.

Risiko

Det rapporteres også i år om virksomheter som ikke har etablert tilfredsstillende system for kartlegging og vurdering av risiko for svekket måloppnåelse.

– Riksrevisjonen har gjentatte ganger rapportert om manglende framdrift i innføringen av risikostyring. Det er viktig at departementer og underliggende virksomheter tar i bruk og kan dokumentere at styringssystemer brukes for å sikre måloppnåelse, sier Kosmo.

Samhandling

Velfungerende ikt-løsninger er en betingelse for bedre samhandling mellom de ulike aktørene i forvaltningen, og for bedre kvalitet i offentlig saksbehandling. Det rapporteres om at det pågår oppgradering og modernisering av ulike systemer, og at det i mellomtiden foretas manuelle og ressurskrevende kontroller for å kompensere for svakhetene. Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om de kompenserende kontrollene er gode nok til å redusere omfanget av feil og mangler.

– Det er viktig at departementene og virksomhetene prioriterer å få gjennomført fornyelsesprosjektene og påser at de har tilfredsstillende framdrift, sier riksrevisoren.

Anskaffelser

Riksrevisjonen har i en årrekke rapportert om svakheter og mangler ved etterlevelse av anskaffelsesregelverket, og konstaterer at dette fortsatt kan bli bedre.

Enkeltområder som Riksrevisjonen er særlig kritisk til

Ytelser fra NAV

Riksrevisjonen ser alvorlig på at NAV siden etableringen i 2006 har fått vesentlige merknader for kvaliteten på behandlingen av ulike ytelser etter folketrygdloven. Riksrevisjonen ser alvorlig på omfanget av feil, og understreker at selv små feil kan ha stor betydning for den enkelte bruker. Saksbehandlingskvalitet påvirker også kvaliteten på de underliggende transaksjonene til regnskapet. I tillegg er det vesentlige utfordringer med regnskap og økonomiforvaltning og informasjonssikkerhet. Arbeidet med å utbedre svakhetene pågår, men tar lang tid.

Behandlingstiden i fylkesnemndene for barnevern

Riksrevisjonen har siden 2008 hatt merknader til urovekkende lang saksbehandlingstid i vedtak om plassering av barn og unge utenfor hjemmet. Riksrevisjonen ser alvorlig på at det ikke har vært forbedringer i perioden, og peker på at den lange saksbehandlingstiden over flere år er uakseptabel.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets styring

Riksrevisjonen har over flere år omtalt svakheter ved departementets styring av fylkesmannsembetene og Opplysningsvesenets fond. Revisjonen viser at heller ikke Datatilsynet, Statsbygg, Departementenes servicesenter eller bispedømmerådene har gjennomført tilfredsstillende risikoanalyser i tråd med regelverket.

Altinn

Riksrevisjonen ser med bekymring på om Altinn-løsningen vil oppfylle de mål og holde de budsjettrammer som lå til grunn for mandatet og Stortingets vedtak og forutsetninger for Altinn. Riksrevisjonen ser alvorlig på at departementet ikke har initiert endringer i de overordnende beredskapsplanene for Altinn etter de siste års kritiske hendelser ved utsendelse av selvangivelsen.

Informasjonssikkerheten i Politidirektoratet

Riksrevisjonen finner det alvorlig at Politidirektoratet for fjerde år på rad har fått revisjonsbrev med merknad. Det er svært kritikkverdig at det fortsatt er svakheter ved informasjonssikkerheten i politi- og lensmannsetaten. Riksrevisjonen ser alvorlig på at politidistriktene har hatt mangelfull oppfølging og gjennomføring av sentrale vedtak, policyer og instrukser om informasjonssikkerhet.

Bioforsk – regnskapsmangler

Riksrevisjonen kan ikke bekrefte regnskapet for Bioforsk. Riksrevisjonen finner det svært kritikkverdig at Bioforsk har tatt i bruk et datasystem som omfatter regnskap, budsjett, finansiering og prosjektstyring uten at systemet ble testet og uten at det forelå systemdokumentasjon. Konsekvensen er at Bioforsk ikke kan dokumentere grunnlaget for regnskapet. Riksrevisjonen har også hatt merknader til Bioforsk sitt regnskap de fire foregående årene.

Jernbaneverket – manglende sporbarhet og dokumentasjon

Riksrevisjonen kan ikke bekrefte Jernbaneverkets regnskap. Det konstateres at Jernbaneverket gjennom året har hatt manglende sporbarhet og manglende forutsetninger for effektiv internkontroll i samsvar med økonomiregelverket. Flere av disse regnskapsforholdene ble også tatt opp i 2010. Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Jernbaneverket ikke har hatt oversikt over sine innkjøpsavtaler, og at det har vært vanskelig å finne dokumentasjon for at anskaffelsesregelverket er fulgt og for hvilke kontrollrutiner som eksisterte.

Forsvaret – flere forhold

Riksrevisjonen ser alvorlig på at flere av de forholdene som tas opp under Forsvaret, også har gitt grunnlag for merknad i tidligere år. Det omfatter særlig materiellforvaltning og materiell-regnskap samt utfordringer med kompetanse og kapasitet på flere sentrale områder.

 Relatert innhold

 Kontaktpersoner

Hvem Saksområde
Ekspedisjonssjef Thor Kristian Svendsen, tlf. 22 24 10 67, mobil 911 52 821 Finansdep., Kulturdep. og Fornyings-, administrasjons- og kirkedep.
Ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen, tlf. 22 24 14 07, mobil 911 52 822 Fiskeri- og kystdep., Forsvarsdep., Miljøverndep., Landbruks- og matdep., Olje- og energidep. og Samferdselsdep.
Ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth, tlf. 22 24 12 97, mobil 911 52 823 Justis- og beredskapsdep., Kunnskapsdep., Kommunal- og regionaldep., Nærings- og handelsdep. og Utenriksdep.
Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, 22 24 11 75, mobil 911 52 825 Arbeidsdep., Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. og Helse- og omsorgsdep.
Kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904 Generelle henvendelser

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843