Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Svak forvaltning av flere av kystbestandene av fisk i Sør-Norge
Illustrasjon: Fisk, hummer, torsk (Foto: Shutterstock.com), EU-stjerner, fiskebåt (Foto: Skogsøy Båt AS)

– Svak forvaltning av flere av kystbestandene av fisk i Sør-Norge

​Kystbrislingen er nær truet, tilstanden for kysttorsk er dårlig og det er ikke nok kunnskap om konsekvensene av den store økningen i fisket av leppefisk. – Det er nødvendig å styrke forvaltningen av kystbestandene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 02.05.2017 12:00

Dokument 3:9 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak er overlevert Stortinget 2. mai.

– Vi vurderer det som kritikkverdig at norske fiskerimyndigheter ikke har fulgt godt nok med på den store økningen i fisket av leppefisk som følge av at arten brukes til å rense oppdrettsfisk for lus, sier Foss. Det er ikke god nok kunnskap om hvordan dette fisket påvirker økosystemet. Heller ikke nedgangen i bestandene av kysttorsk og kystbrisling har vært fulgt opp godt nok med tiltak. Kystbrislingen er nær truet og tilstanden til kysttorsk er dårlig. – Nærings- og fiskeridepartementet må sørge for bedre overvåkning og kunnskap med sikte på å bygge opp flere bestander, framholder han.

Mange av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak var i svært dårlig forfatning på 1970- og 1980-tallet. Strengere regulering og kontroll har bidratt til gjenoppbygging.

– Myndighetssamarbeid med EU om god kontroll og aktiv regulering av fisket er helt nødvendig for å sikre bærekraftig forvaltning. Samarbeidet bør bli bedre, sier Foss.

Der Norge og EU samarbeider om noen fiskebestander, har disse oppnådd en bærekraftig tilstand. For andre bestander er det ikke enighet om forvaltningen, og da fastsetter EU og Norge fiskekvoter og reguleringer hver for seg. Forvaltningsplaner for mange felles bestander mangler eller er ikke oppdatert. Det kan føre til en samlet forvaltning som ikke samsvarer med vitenskapelige anbefalinger og er langsiktig og forutsigbar.

Norge og EU har ikke praktisk samarbeid om kontroll av fisket og utveksler lite fangst-, kvote- og kontrollstatistikk. Omfanget av utkast av uønsket fangst er ikke kjent, og fisket kan derfor være høyere enn den vitenskapelige anbefalingen.

Riksrevisjonen påpeker videre at departementet og Fiskeridirektoratet ikke utnytter kontrollressursene godt nok. – Departementet har kritikkverdig svak oppfølging av fiskesalgslagenes kontrollarbeid. Salgslagene har en krevende dobbeltrolle som både fiskernes representant og som myndighetsutøver i fiskerikontrollen. Departementets forventninger bør avklares bedre, og det bør bli bedre samarbeid mellom salgslagene og direktoratet om stedlige kontroller, sier Foss.

Fiskeridirektoratets kontroller bidrar i for liten grad til å avdekke regelverksbrudd på alle områder med høy risiko. Kontrollene gjennomføres i hovedsak på dagtid og utenom helg og i kommuner som ligger nær direktoratets regionskontorer.

– Kontrollene er for forutsigbare, og det kan gjøre det enkelt å tilpasse seg kontrollmønsteret, påpeker Foss.

Det har siden 2013 pågått arbeid med å forenkle fiskeriregelverket, men dette har så langt gitt lite resultater. Regelverket er omfattende og krevende å håndheve, med mange detaljerte bestemmelser, flere forskrifter som regulerer samme forhold, og ulike bestemmelser for samme fiskeslag i Nordsjøen og Skagerrak. Norske reguleringer foreligger bare på norsk, og det er dermed risiko for at utenlandske fiskere ikke etterlever dem. Fiskeridirektoratet har ikke hjemmel til å destruere umerket redskap som det inndrar, for eksempel hummerteiner, men må anmelde slike saker, og bruker dermed store ressurser på saker som senere blir henlagt.

– Det må arbeides videre med å forenkle og forbedre regelverket slik at det blir mulig å oppnå mer effektiv kontroll med fisket, sier Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:9 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontakpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843