Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Konsesjonsbehandlingen av fornybar energi bør forenkles og effektiviseres
Dokumentets forsideillustrasjon: Bølger, master, fugler, uvær

Konsesjonsbehandlingen av fornybar energi bør forenkles og effektiviseres

Behandlingen av konsesjoner for utbygging av fornybar energi tar svært lang tid. Mange saker ligger uten aktiv saksbehandling i lengre perioder, og antall saker i kø har økt. – Saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Publisert 14.01.2014 11:00

Dokument 3:5 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi ble overlevert Stortinget 14. januar 2014.

Undersøkelsen viser at det i gjennomsnitt tar over tre og et halvt år å behandle småkraftsøknader og fem og et halvt år å behandle større vindkraftsøknader. Dersom en sak påklages, forlenges saksbehandlingen med ytterligere to år. I store vannkraftsaker tar det over sju og et halvt år før det gis konsesjon. Vindkraftsakene tar ofte opptil elleve år på behandling av melding, søknad og klage.

– Saksbehandlingskapasiteten har økt, men det har også søknadsmengden og antall saker som ligger til behandling, konstaterer Foss.

Styringssignalene bør bli tydeligere, mener Riksrevisjonen. Undersøkelsen viser at norske myndigheter ikke har avklart hvor mye ny fornybar energi det skal legges til rette for, og det framstår som uklart hvordan energimålene skal avveies mot andre sektormål. Styringsverktøyene har heller ikke fungert som planlagt.

– Tydelig styring er en viktig forutsetning for effektivitet, og dette kan styrke forutsigbarheten i saksbehandlingen. Både forvaltningen og bransjen etterlyser tydeligere styringssignaler for å kunne konsentrere seg om de mest realistiske prosjektene, sier Foss.

Riksrevisjonen peker her på mulighet for bedre nasjonale retningslinjer og utnyttelse av regionale planer for vindkraft og småkraft og tidlig avslag av urealistiske søknader.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det mangler grunnleggende kunnskap om blant annet biologisk mangfold, kulturminner og reindrift. Det er samtidig uklart hva og hvordan sentrale områder skal utredes etter innføring av ny plan- og bygningslov og naturmangfoldlov.

– De nasjonale retningslinjene må bearbeides slik at utredningskravene blir avklart og i samsvar med gjeldende regelverk. Det er i dag for mye rom for diskusjoner i enkeltsaker som øker konfliktnivået og bidrar til ineffektive prosesser. Tydelige krav vil også gjøre det lettere for NVE å kvalitetssikre søknader og unngå tilleggsutredninger, sier Foss.

Riksrevisjonen mener at det også er behov for å styrke dialogen mellom sektormyndigheter og tiltakshaver tidligere i prosessen som et konflikt-reduserende tiltak. Samtidig er det uklart hvordan konsultasjoner og innsigelser skal praktiseres for å avveie ulike hensyn.

– Det er viktig med gode prosesser som sikrer at en utbygging er best mulig tilpasset tilgjengelig kunnskap og mulige konflikter. Det kan samtidig bidra til å redusere antall klager og planendringer, framhever Foss.

Også manglende nettkapasitet bidrar til å forsinke saksbehandlingen og utbyggingen av ny fornybar energi, konstaterer Riksrevisjonen.

– Det er positivt at NVE har styrket samordningen av nett- og kraft-utbygging. Dette vil på sikt bidra til en effektiv konsesjonsbehandling og til at flere konsesjoner blir realisert gjennom elsertifikatordningen, sier riksrevisor Foss.

Olje- og energiministeren uttaler i sitt svar at Riksrevisjonens vurderinger og anbefaleringer peker på relevante spørsmål i konsesjonsprosessen, og at rapporten vil inngå i myndighetenes arbeid med forenkling og effektivisering av konsesjonsbehandlingen.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843