Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Stort behov for vedlikehold av forsvarseiendommer – økt til ca. 4,5 milliarder kroner
bilde av forsvarseiendom

Stort behov for vedlikehold av forsvarseiendommer – økt til ca. 4,5 milliarder kroner

​Tilstanden til forsvarssektorens eiendommer og anlegg har blitt stadig dårligere. Registrert behov for vedlikehold har i 2015 økt til nær 4,5 milliarder kroner. Det er behov for strakstiltak for nær 2 milliarder til vedlikeholdsetterslepet, en økning på 38 prosent på to år. – Situasjonen er verst for strids- og forsvarsanlegg, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 17.01.2017 12:00

Dokument 3:3 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg er overlevert Stortinget 10. januar.
Forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg er viktige for Forsvarets formål, og har samtidig stor økonomisk og historisk verdi. I 2015 forvaltet Forsvarsbygg 12 407 bygg på i alt 4,1 millioner kvadratmeter. Samlet verdi er anslått til 39 milliarder kr. Stortinget har stilt krav om en effektiv forvaltning som også bevarer verdiene.

– Vår undersøkelse viser at tilstanden er forverret fra 2009 til 2015. Vedlikeholds-etterslepet øker og behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fra 2013 til 2015 har etterslepet av vedlikehold av eiendomsmasse med behov for strakstiltak økt med 38 prosent – fra 1,4 til 1,9 milliarder kr. Strids- og forsvarsanlegg har dårligst tilstand med et samlet vedlikeholdsbehov i 2015 på over 900 millioner kr. For boliger er tilstanden bedret, men vedlikeholdsbehovet er fortsatt stort, nær 700 millioner kr. Tilstanden for verneverdige eiendommer forvaltet av Forsvarsbygg utleie er sterkt forverret, og her var det i 2015 behov for 516 millioner kr til vedlikehold.
Eiendomsforvaltningen er organisert slik at Forsvarsdepartementet er eier, Forsvarsbygg er forvalter og Forsvaret er bruker og kunde. Stortinget har forutsatt at husleien skal dekke utgifter til forvaltning, vedlikehold, drift, utvikling og fornyelse av eiendomsmassen. Undersøkelsen viser at verken husleie eller bevilgede midler har dekket kostnadene til en verdibevarende forvaltning.

– Departementet har opplyst at husleie¬ordningen skal evalueres innen utgangen av 2019. Vi mener at det bør skje tidligere, siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.

Riksrevisjonen konstaterer at Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføring av vedlikehold. Tilstandsanalysene gir i mange tilfeller ikke godt nok grunnlag for å planlegge vedlikehold, en del vedlikehold gjennomføres ikke som planlagt, og det er stor variasjon i oppfølging og dokumentasjon av vedlikeholdsprosjekter.

Videre mangler det styringssignaler fra Forsvarsdepartementet om prioritering av vedlikehold av ulike typer eiendommer, bygg og anlegg. – Departementet må i samråd med Forsvaret gi Forsvarsbygg klarere styringssignaler om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold, sier riksrevisor Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00,
offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner:

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, mobil 959 33 834

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843