Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Tilskudd til naturmangfold og friluftsliv gir økt aktivitet, men forvaltningen må bli bedre

Tilskudd til naturmangfold og friluftsliv gir økt aktivitet, men forvaltningen må bli bedre

Selv om tilskudd til naturmangfold og friluftsliv gir økt aktivitet og merverdi, er det alvorlig at tilskuddsforvaltningen i liten grad er i samsvar med prinsipper for god forvaltningsskikk. - Miljøverndepartementet må styrke kvaliteten i saksbehandlingen og skaffe bedre resultatinformasjon slik at departementet kan vurdere om tilskuddsordningene er målrettede og effektive, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.06.2013 10:00

Dokument 3:13 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv ble oversendt Stortinget 11. juni 2013.

Undersøkelsen viser at tilskuddsmidler generer betydelig aktivitet og utløser dugnadsinnsats. Riksrevisjonen har sett på tilskuddsordninger som blant annet skal tildeles organisasjoner, foreninger og lag etter søknad om midler til konkrete tiltak. Undersøkelsen omfatter tilskudd til vilt- og fisketiltak, tilskudd til friluftstiltak og tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, alle forvaltet over budsjettet til Direktoratet for naturforvaltning.

- Vi ser at tilskudd virker. Det er derfor alvorlig når undersøkelsen viser at søkerne til tilskuddsordningene sjelden får svar innen fastsatt frist. For tilskudd til viltformål fikk nesten 70 prosent av dem som søkte om tilskudd fra fylkesmennene eller fylkeskommunene svar først fem uker eller mer etter fristen. Dette gir liten forutsigbarhet for søkerne og kan føre til at tiltak ikke blir gjennomført som planlagt, understreker riksrevisor Jørgen Kosmo.

Mange avslag eller avkortninger av søknadsbeløp blir ikke begrunnet. Av dem som søkte fylkesmennene og fylkeskommunene om vilttilskudd i 2011 og fikk mindre midler enn søkt om, fikk tre av fire ingen begrunnelse for avkortningen. 44 prosent av dem som søkte om vilttilskudd og fikk avslag eller mindre midler enn de hadde søkt om, ble heller ikke informert om retten til å klage.

Tilskudd er ett av flere virkemidler for å nå de nasjonale målene om naturmangfold og friluftsliv. Hver enkelt tilskuddsordning kan rette seg mot flere av målene. Tilskuddsordningene i undersøkelsen utgjorde 168 mill. kroner i 2013, det vil si om lag 30 prosent av den samlende bevilgningen til naturmangfold og friluftsliv.

- Departementet har i liten grad rapportert om hvordan tilskuddsordningene bidrar til måloppnåelse. Departementet har heller ikke evaluert de ordningene som har eksistert lenge for å vurdere hvordan ordningene bidrar til måloppnåelse. Riksrevisjonen mener at departementet bør innhente informasjon om tilskuddsordningene for å undersøke om de er innrettet målrettet og effektivt, sier Kosmo.

Miljøvernministeren svarer i sitt brev til Riksrevisjonen at han er glad for at undersøkelsen viser at tilskuddsordningene gir økt aktivitet og merverdi. Statsråden tar kritikken av mangler i saksbehandling og rapportering alvorlig og vil følge opp dette ovenfor det nye Miljødirektoratet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:13 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy
Tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843