Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mer langtransport på vei – målet er mest mulig over til sjø og jernbane
Illustrasjon: Lasteskip, containerbil, tog, havnekraner. Foto: Shutterstock

Mer langtransport på vei – målet er mest mulig over til sjø og jernbane

​Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak. – Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 27.02.2018 13:00

​Dokument 3:7 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er overlevert Stortinget 27. februar.

Det har helt siden 1990-årene vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Norge er forpliktet til å redusere utslipp av klimagasser
– likevel øker CO2-utslippene fra veitransport. I forhold til folketallet hadde Norge i 2011–2013 også omtrent 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy enn gjennomsnittet i Europa.

Riksrevisjonens undersøkelse av perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått i motsatt retning av målet: Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 km med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane.

– Bevilgningene er økt, men det er likevel gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen og legge bedre til rette for gods på sjø og bane. Forholdene har tvert imot blitt stadig bedre for veitransport enn for transport til sjøs og på bane. Etter vår vurdering er det kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport, framholder Foss.

Veitransport har nærmet seg sjø- og jernbanetransport i pris og er samtidig raskere og mer fleksibel. Kapasitet og transporttid med godstog er omtrent uendret siden 2007. Lav punktlighet for godstogene har vært et problem i mange år, og selv om punktligheten har økt noe fra 2007 til 2016, har utviklingen siden 2012 vært negativ. Sjøtransport koster fortsatt mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er ikke så fleksibel – og mange vurderer det slik at lavere pris ikke veier opp nok for dette. Det har også blitt lagt bedre til rette med tilgang til arealer for tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok, og verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.

– Departementet bør styre og følge opp mer aktivt: sørge for å få på plass en felles strategi, vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, få gjennomført planlagte tiltak og utrede nye. Det omfatter også arealplanlegging rundt jernbaneterminaler og havner som fremmer godstransport på sjø og bane, påpeker riksrevisoren.

Du finner sammendrag av og kan laste ned hele undersøkelsen gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2017−2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 22 24 12 66, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843