Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Arbeid mot organisert smugling bør styrkes
Dokumentets forsideillustrasjon: Vogntog, tollbetjent med hund, kart over nordre Europa, fly

Arbeid mot organisert smugling bør styrkes

​– Toll- og avgiftsetaten bør i sin grensekontroll konsentrere ressursene om å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 22.05.2014 12:30

Dokument 3:7 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll ble overlevert Stortinget 22. mai 2014.

Undersøkelsen viser at arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser i begrenset grad følges opp av Finansdepartementet i styringen av Toll- og avgiftsdirektoratet. Stortinget har tidligere understreket hvor viktig det er å motarbeide organisert kriminalitet ved å redusere distribusjon av narkotika.

– Finansdepartementet bør gi tydeligere føringer om at å bekjempe organisert kriminalitet skal prioriteres høyere, sier riksrevisoren om undersøkelsen, som også viser lave beslag for flere typer narkotika og valuta.

Lite tilpasset bemanning

Bemanningen i grensekontrollen er i liten grad tilpasset økt trafikk i helger og ferier. Dessuten mangler toll- og avgiftsetaten oversikt over trafikken ved flere ubemannede grenseoverganger. Det er også store regionale variasjoner i kontrollen av reisende.

– Direktoratet bør vurdere mulighetene for bedre tilpasning mellom bemanning og trafikk, samt skaffe mer systematisk kunnskap om trafikkmengde ved de ubemannede grenseovergangene, sier Foss.

Svakheter i virkemiddelbruk

Undersøkelsen viser også svakheter i bruken av sentrale virkemidler, som ikt, kontrollfasiliteter, skannere og tipskanaler, noe som fører til redusert kvalitet i grensekontrollen.

– Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet bør gjennomgå og styrke kontrollfasilitetene ved flere av grenseovergangene, slik at de samlede ressursene kan utnyttes mer effektivt, sier riksrevisor.

Mer kunnskap

Riksrevisjonen anbefaler at departement og direktorat styrker arbeidet med analyser og evalueringer rettet mot effektivitet og måloppnåelse i grensekontrollen.

– Med et bedre kunnskapsgrunnlag vil man i større grad kunne sikre en effektiv grensekontroll, sier Foss.

Finansministeren viser til at Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll er oversiktlig og relevant, men at under-søkelsen kan gi et inntrykk av at grensekontrollen ikke prioriteres. Samlet sett er det likevel, ifølge statsråden, behov for en sterkere og bedre grensekontroll, og det vil legges til rette for dette.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843