Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Helsedirektoratet må styrke sin virksomhetsstyring
Dokumentets forsideillustrasjon

Helsedirektoratet må styrke sin virksomhetsstyring

Det er svakheter ved Helsedirektoratets styring av faglig virksomhet og kontroll med egen ressursbruk. - Direktoratets interne kontroll og oppfølging, og departementets overordnede styring av direktoratet må bedres, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 19.11.2013 11:00

Dokument 3:3 (2013-2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet ble overlevert Stortinget 19. november 2013.

Undersøkelsen viser at det er svakheter ved Helsedirektoratets virksomhetsstyring. Det er blant annet mangler ved direktoratets informasjon om egen virksomhet, for eksempel når det gjelder hva direktoratets ressurser benyttes til. Undersøkelsen viser også at direktoratet har en lite helhetlig tilnærming til intern kontroll, og at interne arbeidsprosesser i liten grad evalueres, kartlegges og systematiseres med sikte på forbedring og læring.

Reduserer kvaliteten

Manglene ved virksomhetsstyringen reduserer kvaliteten i fagutøvelsen og effektiviteten i oppgaveløsningen i Helsedirektoratet. Undersøkelsen viser blant annet at behandlingstiden for henvendelser om lovfortolkning er lang, at direktoratet kun i liten grad bruker rapporteringen fra tilskudds-mottakerne til å vurdere innretning og resultater av tilskuddsordningene, og at direktoratet ikke arbeider tilstrekkelig systematisk for å bidra til at retningslinjer og veiledere gjøres kjent og tas i bruk innen helse- og omsorgssektoren. Undersøkelsen viser også at Helsedirektoratets arbeid med nasjonale planer i liten grad bygger på tidligere erfaringer.

- Med en bedre systematikk i arbeidet og en tydeligere oppfølging fra ledelsen kunne Helsedirektoratet oppnådd bedre resultater av sitt faglige arbeid, sier Kosmo.

For omfattende

Helse- og omsorgsdepartementet formidler hvert år et svært omfattende oppdrag til Helsedirektoratet. Det store omfanget av mål, oppdrag og aktivitetskrav er konsentrert om direktoratets rolle som iverksetter av vedtatt politikk. Dette skaper en ubalanse mellom denne rollen og direktoratets to andre roller som fagetat og forvaltningsorgan.

- At Helsedirektoratet i så stort omfang må utføre oppdrag og aktiviteter på instruks fra departementet binder opp en for stor del av direktoratets samlede ressurser. Departementet må i større grad styre direktoratet i tråd med prinsippene for god mål- og resultatstyring, sier Kosmo.

Etterspør tiltak

Helse- og omsorgsministeren skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at Helsedirektoratet over lengre tid har jobbet med utvikling av sin virksomhetsstyring på flere områder. Helse- og omsorgsdepartementet vil be etaten presentere tiltak for hvordan den skal videreutvikle sine styringssystemer slik at disse gir god oversikt og kontroll med etatens samlede virksomhet.

Både departementet og direktoratet opplever at Riksrevisjonen har gitt konstruktive merknader og anbefalinger knyttet til direktoratets virksomhet innenfor lovfortolkning, tilskuddsforvaltning og arbeid med retningslinjer og veiledere, samt oppfølging av nasjonale planer. Departementet vil be direktoratet legge fram en tiltaksplan for hvordan merknadene fra Riksrevisjonen vil bli fulgt opp. Departementet vil sammen med direktoratet vurdere hvordan etatsstyringen kan legge bedre til rette for en balansert utøvelse av direktoratets tre roller.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843