Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Vanskelig å nå målet om rask bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Dokumentets forsideillustrasjon: Personer på konsert, i gruppe på gata, på skole

Vanskelig å nå målet om rask bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Det var i 2009 sterk vekst i antall flyktninger som skulle bosettes i norske kommuner. Likevel lykkes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med å øke andelen flyktninger som ble bosatt innen fristen på seks måneder. Det har imidlertid over flere år vært svak måloppnåelse for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. – For denne gruppen har ikke virkemidlene vært effektive nok for å nå Stortingets mål om rask bosetting, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.11.2010 12:30

Dokument 3:3 (2010–2011) Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger ble overlevert Stortinget 11. november 2010.

Det ble bosatt nesten tre ganger så mange enslige mindreårige flyktninger i 2009 som i 2008. Bosettingen tok likevel lang tid, blant annet fordi mange kommuner bosatte enslige mindreårige for første gang og dermed trengte tid for å få på plass et tilpasset tjenestetilbud med for eksempel egnede bolig- og omsorgsløsninger.

Introduksjonsprogram og norskopplæring er viktige virkemidler for å sikre god integrering. Undersøkelsen viser at andelen som gikk over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, ble redusert fra 53 % i 2008 til 44 % i 2009. Ifølge IMDi kan dette tyde på at mange av deltakerne ikke får kvalifiseringstiltak som er tilstrekkelig tilpasset deres behov. Det er også behov for å styrke kompetansen i kommunene for å bedre resultatene i introduksjonsordningen. IMDi har derfor blant annet etablert et tilbud om videreutdanning av programrådgivere.

Undersøkelsen viser videre at flere flyktninger deltar i norskopplæringen og består skriftlige prøver. Samtidig kommer det fram at kvaliteten på opplæringen ikke er god nok, og at det er store forskjeller mellom kommunene. Riksrevisjonen mener at IMDi og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet bør undersøke kvaliteten i norskopplæringen mer inngående. – Myndighetene må følge opp at norskopplæringen og introduksjonsprogrammene i kommunene har tilfredsstillende kvalitet, sier Jørgen Kosmo. – Det kan bidra til nødvendige resultatforbedringer i introduksjonsordningen og styrke flyktningenes mulighet til å komme i arbeid, avslutter Kosmo.

Departementet har opplyst at det er iverksatt et arbeid for å finne fram til tiltak som kan sikre rask og stabil bosetting, med særlig vekt på enslige mindreårige.

Dokumentet kan hentes gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontakperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen
Telefon: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843