Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok med sikte på løpende forbedring av togtilbudet
Illustrasjon: Sporveksling, tog, tunnel, kjøreledning. Flisa Trykkeri AS. Foto: Øystein Grue

Jernbaneinvesteringene har ikke vært styrt godt nok med sikte på løpende forbedring av togtilbudet

​For at de store jernbaneinvesteringene skal bidra best mulig til kortere reisetider, flere avganger og bedre forutsigbarhet, må også tiltak som nye kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog være en del av planleggingen. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, og endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 08.06.2017 10:00

Dokument 3:11 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet er oversendt Stortinget 8. juni.

I løpet av de ti siste årene har bevilgningene til jernbaneprosjekter økt fra om lag 1,4 til 10 milliarder kroner per år. Sju store prosjekter på til sammen over 20 milliarder kroner er ferdigstilt, og flere pågår. Riksrevisjonen har undersøkt hvordan de store investeringene bidrar til kortere reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger.

På strekninger der det er gjort investeringer, har togtilbudet blitt noe bedre ved at det har blitt noen flere avganger. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt færre forsinkelser og innstillinger der det er gjennomført store investeringer, enn der det ikke er det. Reisetiden har i liten grad blitt redusert.

Planlegging og samordning gir bedre togtilbud

På strekningen Asker−Lysaker har investeringen i dobbeltspor blitt kombinert med større endringer i ruteplanen − såkalt grunnruteendring − samtidig med at nye tog har blitt tatt i bruk. På denne strekningen har togtilbudet blitt merkbart bedre for de reisende.

– For å oppnå størst mulig effekt av investeringene kreves det at endringene i ruteplanen er godt planlagt og samordnet med utbyggingen av infrastrukturen, påpeker Foss. Undersøkelsen viser at først når jernbaneinvesteringene har blitt kombinert med større endringer i ruteplanen, og nye tog har blitt tatt i bruk, har det blitt et bedre togtilbud for de reisende. Hittil har det gått om lag 15 år mellom større endringer i ruteplanen.

– For at flere skal velge å reise med tog, er det viktig at jernbaneinvesteringene fører til et merkbart bedre reisetilbud så raskt som mulig, konstaterer riksrevisor Foss.

Alle investeringsprosjektene har hatt utfordringer med å få på plass signalanlegg før planlagt ferdigstillelse av prosjektene. Riksrevisjonen peker på at arbeidet med signalanlegg ikke har vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok.

Når signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene, og dermed ikke har vært ferdig samtidig med de nye banestrekningene, har det utsatt muligheten for å forbedre togtilbudet.

– Oppfølgingen av mulighetene for løpende forbedringer av togtilbudet med de store jernbaneinvesteringene har etter vårt syn vært kritikkverdig svak, sier Foss.

Les hele undersøkelsen

Se sammendraget av undersøkelsen og last den ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:11 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 22 24 12 66, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843