Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Støtte til bevaring av tropisk skog har usikker effekt og sikres ikke godt nok mot misligheter
Bildecollage: Hogst av tropisk tømmer, jungel sett ovenifra. Foto: flickr.com/jbdodane/Matt Zimmermann og NTB Scanpix

Støtte til bevaring av tropisk skog har usikker effekt og sikres ikke godt nok mot misligheter

​​Stortinget har de siste ti årene bevilget i alt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog i utviklingsland. Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert. – Det må sikres bedre kontroll med bruk og resultater av disse midlene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 15.05.2018 13:00

Dokument 3:10 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing er overlevert Stortinget 15. mai.

Bevaring av tropisk skog er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp. Norske myndigheter har siden 2008 vært blant de mest aktive og den største økonomiske bidragsyteren i det internasjonale arbeidet for bevaring av skog i utviklingsland. Norge har betalt for oppnådde utslippsreduksjoner i tre land og støttet tiltak for slike utslipps-reduksjoner i flere andre. Blant landene er det utbetalt mest til Brasil med 7,4 milliarder kroner, og Indonesia og Guyana fikk utbetalt 1,1 milliard kroner hver fram til 2017.

Sammenlignet med andre store givere, Storbritannia og Tyskland, utgjorde norske bidrag i 2008–2016 51 prosent av bidragene fra de tre landene. – Forutsetningen om økt støtte også fra andre land er ikke innfridd, og norske bidrag utgjør en større andel enn forutsatt, sier Foss.

Å bevare de store gjenværende tropiske skogsområdene vurderes som avgjørende for å nå målet om å begrense global oppvarming til under to grader. Riksrevisjonen konstaterer at interessekonflikt mellom sektorer, manglende kapasitet og vekslende politiske prioriteringer i samarbeidslandene hindrer og forsinker tiltak. Det er fortsatt risiko for at stans av hogst ett sted blir avløst av ny eller økt hogst et annet sted.

– Det internasjonale arbeidet for å bevare tropisk skog har ikke funnet løsninger for å håndtere disse globale utfordringene. Det er derfor usikkerhet om videre gjennomføring og om tiltakene gir varig effekt, konstaterer Foss.

Norske myndigheter har ikke god nok kontroll med gjennomføring og resultater, og følger heller ikke godt nok opp risikoen for misligheter, påpeker Riksrevisjonen.
Måling og rapportering av resultater er bare delvis på plass, og det er ikke god nok rapportering og oppfølging av hensyn som urfolks rettigheter, fattigdomsbekjempelse og bevaring av naturskog.

Riksrevisjonen viser til tilfeller der Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet ikke har forebygget og fulgt opp risikoen for økonomiske misligheter godt nok. Dette inkluderer mangelfulle partnervurderinger før inngåelse av avtale og manglende reaksjon når det er igangsatt etterforskning av samarbeids-partnere for mulige økonomiske misligheter. Forvaltningen har ikke etterlevd egne retningslinjer og har med dette tatt unødig risiko for tap og misbruk av norske midler.

– Norge bør som en betydelig giver gå foran som godt eksempel i håndtering av risiko for økonomiske misligheter, framhever riksrevisor Foss.

Du kan laste ned dokumentet gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00,
offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2017−2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843