Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Utfordrende å nå langsiktige klimamål

Utfordrende å nå langsiktige klimamål

Utslippene av klimagasser har økt med over 8 prosent etter 1990 og er forventet fortsatt å øke fram mot 2020. Flere tiltak er iverksatt for å begrense veksten i utslipp, men disse har ikke bidratt til å snu trenden. – Reduksjoner i utslipp av klimagasser i sektorene må gis høyere prioritet dersom de klimapolitiske målene for 2020 skal nås, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser er en langsiktig og tverrsektoriell oppgave.
Publisert 15.04.2010 12:30

Dokument 3:5 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken, ble overlevert Stortinget 15. april.

Utslippene av klimagasser fra petroleumsvirksomheten er nesten fordoblet siden 1990, og utslippene har de senere årene økt mer enn produksjonsnivået på olje og gass. Undersøkelsen viser at det legges stor vekt på operatørenes egne vurderinger av hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjennomføre. – Utbyggingsløsningene som velges, er avgjørende for klimagassutslipp mange år fram i tid, sier Kosmo. – Det er viktig å ta hensyn til at kvoteprisen er forventet å øke når lønnsomheten vurderes. Tiltak i ettertid er svært dyre.

Undersøkelsen viser videre at mål om å produsere mer fornybar energi ikke blir nådd. Norge har god tilgang på vannkraft og har lave utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygg og elektrisitetsproduksjon. Energiomlegging må ses i sammenheng med sektorer hvor utslippene øker. – Omlegging til miljøvennlig energibruk i for eksempel transport og petroleumssektoren forutsetter økt tilgang på fornybare energikilder, understreker Jørgen Kosmo.

Til tross for økningen i nasjonale utslipp av klimagasser mener Riksrevisjonen at Norge sannsynligvis vil innfri sin Kyotoforpliktelse for perioden 2008–2012. Norge er imidlertid svært avhengig av kvotekjøp for å nå de klimapolitiske målene. Undersøkelsen viser at effekten av kvotekjøp i utviklingsland er usikker. – Det er derfor viktig å evaluere virkemiddelets effekt både når det gjelder bidraget til utslippsreduksjoner og bærekraftig utvikling, sier Kosmo.

Miljøverndepartementet mener det er relevant og viktig med en gjennomgang av måloppnåelse i klimapolitikken. Departementet viser forøvrig til rapporten fra faggruppen, Klimakur 2020 som vil være et viktig grunnlag for arbeidet med en egen stortingsmelding om klimapolitikken som regjeringen tar sikte på å legge fram høsten 2011.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2009-2010), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy
Telefon: 22 24 12 09/922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843