Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Hver sjette kommune er sårbar for renteøkninger på lån
Dokumentets forsideillustrasjon: Kakediagram, søyler, kronestykker, landskap

Hver sjette kommune er sårbar for renteøkninger på lån

​Kommunenes gjeldsnivå har økt fra 60 til 76 prosent av inntektene i løpet av de siste ti årene. Det er store variasjoner mellom kommuner i gjeldsnivå og handlingsrom til å kunne betjene gjeld. – Det økte gjeldsnivået i mange kommuner gir likevel grunn til bekymring, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 17.02.2015 12:30

Dokument 3:5 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning ble overlevert Stortinget 17. februar 2015.

Høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og lavt disposisjonsfond innebærer at hver sjette kommune har begrenset økonomisk handlingsrom hvis det kommer reduksjon av inntekt eller økte renteutgifter. Disse kommunene har til sammen i underkant av én million innbyggere.

– På sikt er det risiko for at disse kommunene ikke vil klare å håndtere gjelden uten at det får konsekvenser for vesentlige velferdstilbud til nåværende og framtidige innbyggere, sier Per-Kristian Foss.

Undersøkelsen viser også at kommunestyrene i kommunene med høyest gjeldsnivå får lite informasjon om gjeldsbelastningen i sine sentrale styringsdokumenter.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør iverksette tiltak slik at kommunenes økonomiplan, årsbudsjett og årsrapport gir tilstrekkelig informasjon til kommunestyrene, anbefaler riksrevisoren. – Departementet bør også vurdere om fylkesmennenes virkemidler i større grad kan bidra til god kontroll og oppfølging av kommunenes gjeldsbelastning, sier Foss.

I kommuneloven er det satt noen regler som skal sikre bærekraftig økonomisk utvikling. Riksrevisjonen mener at reglene som begrenser kommunenes handlefrihet er viktige, men ikke tilstrekkelige. Nasjonale myndigheter vil ikke være upåvirket av at kommuners gjeldsbelastning går utover kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør vurdere om kommunelovens bestemmelser sikrer bærekraftig gjeldsbelastning, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Kommunal- og moderniseringsministeren sier seg enig i at det er viktig å følge med på oppbyggingen av gjeld i kommunene og fylkeskommunene, og opplyser at departementet vil vurdere Riksrevisjonens anbefalinger i lys av den ventede innstillingen fra kommunelovutvalget.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843