Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Departementene må avklare bedre hva de vil med bruken av eksterne konsulenter
Dokumentets forsideillustrasjon: Stortingsmeldinger, mennesker rundt møtebord, kalkulator, graf, blyantspiss, pengesedler

– Departementene må avklare bedre hva de vil med bruken av eksterne konsulenter

​Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015. – Dette kan være den beste måten å dekke spisskompetanse og kapasitet på, men vi ser at behov og formål ofte ikke er godt nok klarlagt, og at både kjøp, oppfølging og læringseffekten kan bli bedre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 23.03.2017 12:00

Dokument 3:6 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten er overlevert Stortinget 23. mars.

Utgifter til konsulenter framgår ikke direkte av statlige regnskaper, men undersøkelsen viser at det er en omfattende bruk av konsulenttjenester og at den har økt over tid. Forvaltningen kan bruke konsulenter når det er mer effektivt enn å styrke egen bemanning og kompetanse.

– En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter. Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av de virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, opplyser Foss.

Departementene og direktoratene er de største brukerne av konsulenttjenester. Konsulentbruken i disse virksomhetene utgjorde i 2015 om lag 8 milliarder kroner. Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten.

En stor del av konsulentbruken har sammenheng med modernisering og effektivisering av statlig forvaltning, og om lag halvparten gjelder utvikling og drift av ikt-systemer i ulike sektorer – i 2015 anslått til 6 milliarder kroner.

– Bruk av eksterne konsulenter i ikt-prosjekter stiller krav til bestillerkompetanse, ressurser og systemer for å få en god gjennomføring. Vi ser at en betydelig andel av statlige ikt-prosjekter ikke har lyktes som forventet, og konsulentbruken har derfor ikke vært så effektiv som den burde, sier Foss.

– Både anskaffelse, oppfølging og læring av konsulentbistand kan bli bedre. Mange som er involvert i kjøp og bruk av slike tjenester i virksomhetene, opplever at det kan være utfordrende, og har erfart at kvalitet, kostnad og tidsbruk i noen eller stor grad har avveket fra inngåtte avtaler. Det settes heller ikke av nok tid og ressurser til å få overført kompetanse til egne ansatte, og erfaringer fra konsulentbruk blir ikke brukt nok ved senere anskaffelser, konstaterer Foss.

Riksrevisjonen påpeker at det er for lite bruk av eksisterende støtteverktøy i staten: veiledere, standardkontrakter for konsulenttjenester og metodikk for prosjektgjennomføring. – At det i 2016 ble opprettet et digitaliseringsråd, kan bedre kvalitetssikringen av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for ikt-prosjekter, men dette forutsetter at statlige virksomheter gjør bruk av ordningen, sier Foss.

Les dokumentet gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843