Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Norsk kulturråds forvaltning av tilskudd til kunstformål bør bli bedre
Dokumentets forsideillustrasjon

Norsk kulturråds forvaltning av tilskudd til kunstformål bør bli bedre

Riksrevisjonen anbefaler Kulturdepartementet og Norsk kulturråd å følge opp flere forhold som gjelder forvaltningen av tilskudd til scenekunst, musikk og visuell kunst. Rapporten viser at det er til dels store forskjeller i den geografiske fordelingen av tilskudd, manglende dokumentasjon av søknadsbehandlingen og manglende oversikt over bruken av tilskuddsmidlene.
Publisert 11.06.2013 10:00

Dokument 3:12 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudds-forvaltningen i Norsk kulturråd ble overlevert Stortinget 11. juni 2013.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse om tilskuddene til scenekunst, musikk og visuell kunst er hensiktsmessig utformet, forvaltet og fulgt opp av forvalterne og Kulturdepartementet. Undersøkelsen omfatter bevilgninger forvaltet av Norsk kulturråd, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde i perioden 2006–2012. I 2012 utgjorde disse 580 mill. kroner.

Undersøkelsen viser at det i samme periode har vært en sterk økning i tilskudd tildelt gjennom Norsk kulturfond, og at det samtidig er store forskjeller mellom fylkene i fordelingen av disse midlene. Oslo har høyest tilskudd per innbygger i denne perioden – 1652 kroner, og Hedmark har lavest – 89 kroner. Andel innvilgede søknader varierer fra 83 prosent i Nordland til 17 prosent i Nord-Trøndelag.

– Det er viktig at tildeling av midler baseres på kriterier som kunstnerisk kvalitet og relevans. Samtidig er det også viktig å sikre at dette er støtteordninger som kommer hele landet til gode og at det ikke er store skjevheter i fordelingen av midlene. Det er derfor positivt at statsråden vil vurdere tiltak som kan forbedre den geografiske fordelingen av både søknader og tilskudd, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Antall søknader til Norsk kulturfond har i de senere årene økt betydelig – uten at saksbehandlingskapasiteten er styrket. I tillegg utføres store deler av saksbehandlingen uten tilstrekkelige elektroniske støttesystemer. Riksrevisjonen konstaterer at tilskuddsforvaltningen dermed har blitt mer sårbar. Undersøkelsen viser at begrunnelser for avslag eller tilråding om støtte fra Norsk kulturråd i en del tilfeller ikke er tilstrekkelig dokumentert verken i administrasjonens eller i fagutvalgenes interne søknadsbehandling.

– Innføringen av et elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem i 2013 bør kunne bidra til bedre dokumentasjon av den løpende saksbehandlingen. Dette er nødvendig for at vedtakene som treffes skal kunne etterprøves, sier Kosmo.

Riksrevisjonen konstaterer at Kulturdepartementets styring ikke har sikret tilfredsstillende tilskuddsforvaltning:

– Siden søknadsmengden har økt betydelig og tilskuddsforvaltningen har foregått i flere år uten elektronisk støttesystem, burde Kulturdepartementet ha tatt initiativ til nødvendige forbedringstiltak på et tidligere tidspunkt, sier Kosmo.

Revisjonen viser videre at det ikke foreligger en samlet oversikt over om prosjektene som det er gitt tilskudd til, blir gjennomført som forutsatt.

– Manglende oversikt over bruken av tilskuddsmidlene på Norsk kulturfonds områder gjør det svært vanskelig å si om tilskuddene faktisk bidrar til å nå de målene som er satt. På dette punktet må tilskuddsforvaltningen forbedres vesentlig, sier riksrevisor Kosmo.

Med bakgrunn i den betydelige økningen i bevilgningene til Norsk kulturfond anbefaler Riksrevisjonen Kulturdepartementet å ha en mer systematisk innhenting av informasjon om bruken av tilskuddsmidlene.

Kulturministeren opplyser i sitt svar til Riksrevisjonen at Kulturdepartementet og Norsk kulturråd har startet en gjennomgang og modernisering av tilskuddsforvaltningen. Dette omfatter blant annet innføring av et elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem i 2013. Statsråden mener at dette vil forenkle søknadsprosessen for brukerne og sikre kontroll, dokumentasjon og oppfølging av søknadsbehandlingen.

Når det gjelder regionale forskjeller i fordelingen av tilskuddsmidler, uttaler statsråden at hensynet til geografisk spredning er viktig, men peker på at fordelingen også må ta utgangspunkt i de formåls- og tiltaksgruppene som tilskuddsmidlene er rettet inn mot. Statsråden ser likevel et behov for å vurdere tiltak som kan forbedre den geografiske fordelingen.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy
Tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843