Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Sjøfrakt taper for veitransport
Dokumentets forsideillustrasjon: Lasteskip, container, containerskip,   lastebilder, kystkart

Sjøfrakt taper for veitransport

​Godstransport til sjøs taper andeler til veitransport, i strid med målsettingen om å frakte mer sjøveien. – Det er fortsatt store utfordringer med å fremme sjøtransport, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 22.05.2014 12:30

Dokument 3:8 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs ble overlevert Stortinget 22. mai 2014.

Undersøkelsen viser at andelen innenlands godstransport til sjøs har vært synkende de siste fem årene, til tross for målet om at godsveksten skal flyttes fra land til sjø for å redusere problemer knyttet til miljø, areal og trafikksikkerhet.

– Samferdselsdepartementet, som nå har fått ansvaret for kystforvaltningen, bør vurdere hvordan det kan legges til rette for å nå dette målet, sier riksrevisoren.

Ikke fastsatt mål

Samferdselsdepartementet (tidl. Fiskeri- og kystdepartementet) har ikke videreformidlet godsmålet i sitt tildelingsbrev til Kystverket, departementet har ikke etterspurt rapportering på målet, og Kystverket omtaler det heller ikke i sine årsrapporter. Et system for god styring og oppfølging av godsmålet fra vei til sjø er ikke etablert.

– Departementet bør legge til rette for bedre samhandling mellom Kystverket og de øvrige transportetatene. I samarbeid med Kystverket bør departementet legge mer vekt på å forbedre styringsinformasjonen om utviklingen i sjøfrakt, sier riksrevisor. Kystverket bør videreutvikle rollen som transportetat og sikre at sjøfraktens konkurransekraft styrkes i samsvar med de nasjonale transportprioriteringene.

Klare svakheter

Undersøkelsen viser også at manglende kapasitet på samfunnsøkonomiske analyser har vært et gjentagende tema mellom departement og Kystverket, til tross for at det er bevilget ekstra midler for å styrke kompetansen på dette feltet.

– Dette kan ha ført til manglende gjennomslagskraft i prosessen rundt Nasjonal transportplan med den følge at godsmålet ikke er blitt tilstrekkelig vektlagt i den overordnede planleggingen, avslutter Foss.

Prosjekter igangsatt

Samferdselsministeren sier i sitt svar til Riksrevisjonen at det etter framleggelsen av ny Nasjonal transportplan er satt i gang prosjekter og utviklingsarbeid som i stor grad er i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger, og som kan bidra til å løse de sentrale utfordringene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2013.–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843