Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Lite målrettet styring av jordbruket

Lite målrettet styring av jordbruket

Det er vesentlige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet, og flere av jordbrukets miljømål er ikke nådd. Riksrevisjonens undersøkelse viser svakheter ved Landbruks- og matdepartementets styring.  – Departementet  må i større grad synliggjøre de prioriteringer og avveiinger som ligger til grunn for dagens forvaltning, særlig der det er konflikter mellom ulike mål, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 12.08.2010 12:05

Dokument 3:12 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket ble overlevert Stortinget 12. august 2010.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er betydelige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Matproduksjonen er innenfor det fastsatte målet, mens målene for produksjon av fellesgoder, slik som bidrag til bosetting og sysselsetting i distrikter, ivaretakelse av areal- og landskapsressurser og miljøhensyn, i varierende grad er nådd. Jordbruket på deler av Vestlandet, i Nord-Norge, Agder-fylkene og Telemark er særlig utsatt, blant annet når det gjelder nedleggelser av gårdsbruk, framtidstro blant gårdbrukere, andel leiejord og andel ubebodde landbrukseiendommer.

Målet om å halvere den årlige omdisponeringen av verdifulle jordbruksarealer innen 2010 er ennå ikke nådd, og det er en tendens til at kvaliteten på jordbruksarealer forringes. Utviklingen i jordbruket gjør det vanskelig å ivareta ulike kvaliteter i kulturlandskapet.

For å nå nasjonale mål og følge opp internasjonale forpliktelser når det gjelder forurensningen til jord og vann fra jordbruket, trengs det en forsterket innsats. Per i dag er man også langt unna målet som ble satt om 15 prosent økologisk produksjon innen 2015. Dette målet er nå skjøvet ytterligere fram i tid.

Riksrevisjonens undersøkelse viser svakheter knyttet til utøvelsen av Landbruks- og matdepartementets overordnede styringsansvar.
– For å tydeliggjøre grunnlaget for dagens forvaltning, er det er et klart behov for å utarbeide mer konkrete, avgrensede og etterprøvbare mål som grunnlag for styring og resultatmåling, sier Jørgen Kosmo.

En betydelig andel av dagens tilskuddsordninger skal bidra til å realisere miljø- og distriktsmål. Tilskuddene rettet mot jordbruket bør i større grad baseres på oppdatert kunnskap om hvor avviket mellom mål og resultater er størst. Dagens virkemiddelapparat er omfattende og komplekst, og det er fortsatt behov for å forenkle virkemidlene rettet mot jordbruket. I lys av tilskuddenes omfang og kompleksitet er det også viktig at departementet gir arbeidet med å videreutvikle et mer risikobasert kontrollsystem økt prioritet.
– Det er fare for at dagens kontroll blir gjennomført på en slik måte at feil ikke blir avdekket, sier Kosmo.

Landbruks- og matdepartementet viser til at det i hovedsak er samsvar mellom de utfordringene Riksrevisjonen peker på og det departementet mener er viktig for å nå målene for landbrukspolitikken.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:12 (2009–2010), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten
Telefon: 22 24 14 60/ 958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843