Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid
Dokumentets forsideillustrasjon: By, trer, svevestøv- og nitrogendioksidformler

– God luftkvalitet krever bedre offentlig samarbeid

​De nasjonale målene for lokal luftkvalitetoverskrides i mange byområder. I tillegg brytes grenseverdien for nitrogendioksid i de største byområdene. Veitrafikken er den dominerende kilden til lokal luftforurensning.  – Dette er alvorlig fordi det kan gi negative helseeffekter for mange og redusert livskvalitet for særlig utsatte grupper, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 24.11.2015 13:00

Dokument 3:3 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder ble overlevert Stortinget 24. november 2015.

Forurensingsforskriftens grenseverdier for svevestøv er i hovedsak overholdt i de fleste kommunene. Når det kommer til de strengere nasjonale målene for svevestøv som skulle nås innen 2010, er derimot 11 av 14 kommuner som overvåker dette fortsatt langt unna målene. Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim og Stavanger har i tillegg hatt gjentatte brudd på forurensingsforskriftens grenseverdi for nitrogendioksid.

– Disse fem store kommunene har nær 1,4 millioner innbyggere. Mange kan dermed få forringet helse på grunn av langvarig eksponering av for høye nivåer av både svevestøv og nitrogendioksid, påpeker riksrevisor Per-Kristian Foss.

Det kan være vanskelige målkonflikter mellom krav til lokal luftkvalitet i byområder og andre samfunnshensyn som trafikksikkerhet, støy og framkommelighet. Oppgaver og ansvar er fordelt mellom blant annet helse-, samferdsel- og miljøsektoren og sentrale og lokale forvaltningsnivåer.

– Dette kan gi pulverisering av ansvar og manglende evne til å beslutte og å iverksette tiltak, sier Foss.

Somforurensingsmyndighet skal kommunene utrede og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere forurensingsnivåene dersom de er for høye over tid. Det er alvorlig at kravet om å utrede tiltak ikke har blitt fulgt i mange av de aktuelle kommunene. Det er Miljødirektoratet som skal følge opp og kan stille krav til kommunenes utredninger.

– Klima- og miljødepartementet må sørge for at Miljødirektoratet forsterker sin veiledning og oppfølging av kommunene, sier Foss.

Målstrukturen på området er komplisert og krevende; grenseverdier og vurderingsterskler varierer i forurensingsforskriften, nasjonale mål og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier. Målene er i tillegg bare delvis sammenlignbare, og nivåer for ulike typer tiltak er komplisert.

– Dette er krevende for kommunene å forholde seg til og skaper et uoversiktlig bilde. Målstrukturen på området bør forenkles, påpeker riksrevisoren.

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for de nasjonale målene, men er avhengig av at Samferdselsdepartementet legger til rette for lokale virkemidler og at kommunene tar disse i bruk.

– Kommunene må få god veiledning om mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten. Kommunene er gitt ansvaret for at krav overholdes, men iverksettelsen kan svekkes ved statlige organers overprøving, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Klima- og miljøministeren og samferdselsministeren viser i sitt svar til Riksrevisjonen til at det er satt i gang en rekke prosesser for å styrke arbeidet med lokal luftkvalitet og at arbeidet har høy prioritet i regjeringen.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843