Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølgingen av bistandsmidler til helsesektoren i Malawi må forbedres

Oppfølgingen av bistandsmidler til helsesektoren i Malawi må forbedres

Det er betydelige svakheter ved oppfølgingen og bruken av norske bistandsmidler til helsesektoren i Malawi. Medisiner forsvinner i kjeden ut til pasienter ved sykehus og helsesentre, og dette skaper mangel på viktige medisiner. – Utenriksdepartementet må styrke kontrollen med bruken av midlene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. 
Publisert 19.02.2013 12:30

Dokument 3:8 (2012–13) Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi ble overlevert Stortinget 19. februar 2013.

Riksrevisjonen har sett på formidlingen av medisiner, personell og driftsmidler til sykehus og helsesentre i Malawi. Norge er blant de største giverne av helsebistand til landet og har utbetalt 940 mill. kroner i bilateral helsebistand i perioden 2004—2011, i tillegg til 400 mill. kroner i generell budsjettstøtte. Malawi har 15 millioner innbyggere og ligger sørøst i Afrika.

Norsk bistand bidrar til at utviklingen for barne- og mødrehelse og grunnleggende helsetjenester i Malawi går i riktig retning. Det er gjort store framskritt innen blant annet vaksinering av barn og behandling av aids-syke. Samtidig er andre, viktige mål for redusert barne- og mødredødelighet og styrking av helsesystemet ikke oppnådd. Undersøkelsen viser at det er store tap ved innkjøp, distribusjon og utdeling av viktige medisiner. Landet har et meget begrenset antall leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Det er i tillegg et betydelig fravær blant de ansatte, noe som blant annet skyldes høye tillegg ved reiser, kurs og seminarer.

– Norske bistandsmyndigheter bør sammen med andre givere og lokale myndigheter sette i verk tiltak for økt tilgjengelighet av helsepersonell, medisiner og medisinsk utstyr. Dette er nødvendig for at bistanden skal komme hele befolkningen til gode, sier riksrevisor Kosmo.

En stor del av den norske bistanden til helsesektoren i Malawi gis som støtte gjennom statsbudsjettet og helsebudsjettet. Riksrevisjonen konstaterer at det er store svakheter i landets offentlige finansforvaltning.

– Utenriksdepartementet bør gå gjennom og sikre at praksis og retningslinjer for budsjettstøtte er i samsvar med Stortingets forutsetninger. Slik det er nå, er det et spørsmål om det bør gis slik støtte til Malawi, sier Kosmo.

Det er svakheter ved den norske ambassadens oppfølging av lokale revisjoner av helsesektorprogrammet i landet. Det er dokumentert flere tilfeller der det ikke er gjort rede for bruken av midlene, og som ambassaden ikke har fulgt opp på en god nok måte.

Utenriksdepartementet framhever at Malawi er et av verdens fattigste land, og at landet på den bakgrunn må kunne sies å ha oppnådd svært gode resultater på helsesektoren. Departementet mener at praksis og retningslinjer for budsjettstøtte er i tråd med Stortingets forutsetninger.

Risikoen i Malawi er ifølge departementet akseptabel med de tiltakene som er iverksatt for blant annet å styrke offentlig finansforvaltning. Oppfølgingen av regnskap og lokal revisjon skal styrkes.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:8 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843