Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Skatte- og avgiftsmyndighetene bør styrke kontrollen av merverdiavgift

Skatte- og avgiftsmyndighetene bør styrke kontrollen av merverdiavgift

Staten kan gå glipp av betydelige inntekter fra merverdiavgift, viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. – En mer effektiv kontroll er viktig både for å sikre statens inntekter og for å påse at regelverket følges likt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.06.2013 10:00

Dokument 3:11 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift ble overlevert Stortinget 11. juni 2013.

I 2012 ble det fastsatt merverdiavgift for 221 milliarder kroner, som utgjorde om lag 30 prosent av samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge. Skatteetaten mottok dette året 1,6 millioner merverdi¬avgiftsoppgaver og toll- og avgiftsetaten behandlet 5,2 millioner deklarasjoner. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgiften som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos avgiftspliktige.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan skatte- og avgifts-myndighetenes kontrollarbeid bidrar til korrekt fastsettelse av merverdiavgift. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2012.

Riksrevisjonen konstaterer at skatteetaten og toll- og avgiftsetatens metoder for automatisk utvelgelse av oppgaver og deklarasjoner for kontroll innebærer et betydelig manuelt arbeid. I skatteetaten må om lag 100 000 oppgaver som er stoppet i de automatiske kontrollene gjennom en manuell utvelgelse før om lag 10 000 av oppgavene blir valgt ut for kontroll. I toll- og avgiftsetaten stoppes årlig om lag 750 000 deklarasjoner i de automatiske kontrollene. Basert på manuell utvelgelse blir om lag 150 000 av disse kontrollert.

– En utvelgelse som i så stor grad skjer manuelt, medfører unødvendig ressursbruk. Det gir også risiko for at mange oppgaver og deklarasjoner som burde vært kontrollert, ikke blir det. Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bør derfor iverksette tiltak som gir en mer effektiv utvelgelse, sier Kosmo.

Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten har etablert samarbeidsordninger, men etatene erkjenner selv at det er behov for en enklere og mer systematisk utveksling av informasjon, ofte på et tidligere tidspunkt.

– Mangelfull samhandling kan medføre at viktig informasjon om mulige overtredelser går tapt, og at unndragelser ikke blir avdekket. Finansdepartementet bør vurdere hvordan det kan oppnås bedre samhandling mellom skatteetaten og toll- og avgiftsetaten, for å sikre effektiv kontroll og korrekt fastsettelse av merverdiavgift, sier Kosmo.

Riksrevisjonen konstaterer videre at toll- og avgiftsetatens ikt-systemer begrenser effektiviteten i etatens kontroll av merverdiavgift. Flere systemer har mangelfull funksjonalitet og kompatibilitet, noe som gjør kontrollarbeidet mer ressurskrevende enn nødvendig og øker risikoen for feil.

Revisjonen viser også at skatteetatens bruk av tilleggsavgift der det avdekkes feil i oppgavekontrollen, ikke er i samsvar med krav om likebehandling. Det ilegges årlig tilleggsavgift i rundt 1000 saker. I 2012 ble det i én region ilagt tilleggsavgift i 30 prosent av kontrollene som avdekket feil, i en annen region skjedde det i 4 prosent.

– Finansdepartementet bør følge opp at skatteetaten praktiserer likebehandling, sier Kosmo.

Alle næringsdrivende som driver avgiftspliktig omsetning skal være registrert i merverdiavgiftsregisteret. At registeret har god kvalitet er viktig for å kunne stoppe svindel. Svakheter i registerkontrollen som medfører at feil oppstår i registeret, kan medføre unødig ekstraarbeid senere i kontrollkjeden. Skatteetaten har ikke klart å styrke kontrollen av merverdiavgiftsregisteret, slik det er forutsatt. Riksrevisjonen anbefaler skatteetaten å vurdere å styrke kontrollen og å sikre en mer likeartet kontroll ved registrering.

Toll- og avgiftsetatens særskilte merverdiavgiftskontroller har i perioden 2010–2012 økt i antall. Det er imidlertid stor variasjon i regionenes kontroll¬dekning, som er andel kontroller av totalt antall virksomheter som har deklarert merverdiavgift. Riksrevisjonen påpeker at lav kontrolldekning over tid kan svekke etterlevelsen av regelverket og øke risikoen for avgiftsunndragelser.

Informasjons- og veiledningstiltak er viktige for å sikre god etterlevelse av regelverket. Revisjonen viser at regionene i skatteetaten i liten grad måler effekt av slike tiltak, og at det er stor variasjon i tollregionenes måling.

– Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bør iverksette bedre måling av effekt av informasjons- og veiledningsarbeid, sier riksrevisor Kosmo.

Finansministeren skriver i sin uttalelse til Riksrevisjonen at undersøkelsen kan gi inntrykk av at skatteetatens og toll- og avgiftsetatens kontrollarbeid på enkelte områder ikke fungerer eller prioriteres, og mener at dette ikke gir et dekkende bilde av etatenes kontrollarbeid. Finansdeparte¬mentet vurderer etatenes kontrollarbeid som tilfredsstillende, men med områder hvor det er potensial for forbedringer.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:11 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy
Tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843