Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Stort potensial for bedre ressursutnyttelse i NAV

Stort potensial for bedre ressursutnyttelse i NAV

Det er betydelig potensial for høyere produktivitet i NAVs forvaltning av ytelser til brukerne. – Økt effektivitet og mer målrettet bruk av ressursene er nødvendig for å bedre tjenestene til NAVs brukere og innfri Stortingets forventninger, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.03.2012 12:30

Dokument 3:10 (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV ble overlevert Stortinget 6. mars 2012.

NAV har fra 2007 til 2010 fått tilført økte ressurser til ytelsesforvaltning, men verken antallet ubehandlede saker eller saksbehandlingstiden er redusert i samme periode. Sett i forhold til innbyggertall er det stor variasjon i bemanningen ved forvaltningsenhetene i fylkene. Ansatte ved NAV-kontor og forvaltningsenheter bruker kun 60 prosent av sin samlede arbeidstid til faglig arbeid knyttet til ytelsene.

- Arbeidsdepartementet må sørge for at etaten fordeler og bruker ressursene på en effektiv måte, sier riksrevisoren.

Det er betydelige produktivitetsforskjeller mellom forvaltningsenhetene i fylkene. Det mest produktive fylket, Oppland, har nærmere 50 prosent større produksjon per årsverk enn fylket med lavest produktivitet, Finnmark. Nærmere 300 årsverk kunne vært frigjort hvis alle fylker var like produktive som de fem mest produktive fylkene.

De mest produktive fylkene har også de beste resultatene når det gjelder blant annet saksbehandlingstider og oppfølging av brukere.

– Det er ingen motsetning mellom høy produktivitet og god kvalitet, snarere tvert imot, sier Kosmo.

Kvaliteten i ytelsesforvaltningen er ikke blitt fulgt godt nok opp av direktoratet. Antallet klager fra brukerne har økt og en stor andel av avslagene blir omgjort.

– Den store andelen omgjøringer utgjør en risiko for brukernes rettsikkerhet, og vitner om variabel forvaltningspraksis i etaten. Dette samsvarer ikke med forventningene om bedring i kompetanse og saksbehandlingskvalitet over tid, sier Kosmo.

Riksrevisjonen mener at departementet og direktoratet i sin styring må sikre seg bedre informasjon om ressursutnyttelse og måloppnåelse. Videre bør en ny ressursfordelingsmodell ha som utgangspunkt at ressurser må omfordeles for å få til nødvendig bedring av den samlede måloppnåelsen.

Arbeidsdepartementet uttaler at Riksrevisjonens undersøkelse inneholder interessante funn og vil være med å danne et grunnlag for arbeidet med å forbedre ytelsesforvaltningen.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843