Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > NAV bør gi bedre oppfølging til brukere med behov for koordinerte tjenester

NAV bør gi bedre oppfølging til brukere med behov for koordinerte tjenester

NAVs virkemidler må i større grad brukes på en måte som er effektiv for brukere som har behov for tjenester fra både stat og kommune. - Et bedre samarbeid mellom stat og kommune er nødvendig for at brukerne skal få den veiledning og bistand de har behov for fra NAV-kontorene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 14.06.2012 12:30

Dokument 3:16 (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV ble overlevert Stortinget 14. juni 2012.

Gjennom partnerskapet i NAV skal staten og kommunene samarbeide om å gi brukerne av NAV-kontorene et best mulig tjenestetilbud. Et flertall av ansatte og ledere ved NAV-kontorene mener at samarbeidet mellom den statlige og den kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer godt. Samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet kan bli bedre på flere områder og at det er potensial for å utnytte ressursene bedre på tvers av statlige og kommunale skiller i NAV.

Mange statlig ansatte har ikke tilgang til nødvendig informasjon fra kommunale saksbehandlingssystemer, og mange har heller ikke fått tilstrekkelig opplæring i disse systemene. Blant både kommunalt og statlig ansatte er det mange som ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og veiledning til brukere om ytelser og virkemidler på den andre parts ansvarsområde. Dette gjør at ikke alle brukerne får så godt integrerte tjenester som ønskelig.

Kommunalt ansatte bruker mer tid på statlige tjenester og ytelser enn omvendt. Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet bør bidra til en mer helhetlig styring av NAV-kontorene, blant annet ved å bidra til at kommuner som ønsker det lettere kan benytte det statlige styringssystemet i NAV.

Mange NAV-kontor har ikke en fysisk utforming av publikumsmottaket som ivaretar personvernet.

- Det bør være en selvfølge at brukerne skal kunne legge fram sin sak uforstyrret, og Arbeidsdepartementet må i større grad enn i dag følge opp etatens arbeid med utformingen av kontorene, sier Kosmo.

Arbeidsdepartementet uttaler at felles saksbehandlingssystem, felles forståelse i stat og kommune, og utviklingen av resultatindikatorer på tvers av stat og kommune er avgjørende for å øke omfanget av oppgaveutførelse på hverandres områder. Direktoratet vil legge til rette for å opprette brukerutvalg som omfatter flere kontorer, og å gjøre relevante innspill fra sentrale, regionale, og øvrige lokale brukerutvalg tilgjengelig for samtlige NAV-kontor. Departementet vil også vurdere å be direktoratet om en årlig redegjørelse for ivaretakelsen av personvernet ved kontorene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:16 (2011–2012), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, telefon: 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843