Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Objektsikringen ikke tilstrekkelig bedret siden 2015
Illustrasjon: Elmaster, helikopter, omriss politi og militære, bygning bak gjerde, kameraovervåking

Objektsikringen ikke tilstrekkelig bedret siden 2015

​Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorhendelsen 22. juli 2011. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015. – Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 05.06.2018 13:00

Dokument 3:11 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring ble overlevert Stortinget 5. juni. Dokument 3 og kapittel 1 til 3 av revisjonsrapporten ble overlevert ugradert, mens kapittel 4 til 9 ble overlevert gradert i henhold til sikkerhetsloven §§ 11 og 12, jf. offentleglova § 13. – Jeg vil takke Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet for samarbeidet om utarbeidelsen av et ugradert Dokument 3 til Stortinget, sier Foss.

Grunnsikring

Grunnsikring er sikkerhetstiltak som planlegges, gjennomføres og vedlikeholdes for å beskytte skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven. Forskrift om objektsikkerhet  trådde i kraft 1. januar 2011 og inneholdt følgende overgangsbestemmelser for gjennomføring:

  • Første gangs fastsettelse av sikkerhetsklassifisering skulle skje senest innen 1. januar 2013.
  • Gjennomføring av sikkerhetstiltak på bakgrunn av fastsatt sikkerhetsklassifisering skulle skje senest innen 1. januar 2014, men kunne etter søknad til Nasjonal sikkerhetsmyndighet utsettes til 1. januar 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet har per 31. desember 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene. Departementet har i liten grad sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for de skjermingsverdige objektene i politiet. Det foreligger i liten grad konkrete planer for kompenserende tiltak i påvente av å få på plass tilstrekkelig grunnsikring.

– Det er svært alvorlig at grunnsikring av skjermingsverdige objekter ikke er prioritert av Justis- og beredskapsdepartementet. Mangelfull grunnsikring kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen, påpeker Foss.

Grunnsikringen på de skjermingsverdige objektene i Forsvaret er heller ikke i henhold til kravene. Riksrevisjonen vurderer det som positivt at Forsvarsdepartementet i november 2016 satte i gang prosjektet Hele landet – sikring av skjermingsverdige objekter for å få et dokumentert grunnlag for å forbedre tilstanden. Likevel vil denne grunnsikringen tidligst være på plass ti år etter tidsfristen som Stortinget har satt.

– Det er svært alvorlig at Forsvarsdepartementet ikke i nødvendig grad har sørget for å bedre grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret, sier Foss.

Sikringsstyrker

Sikringsstyrker er personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som har til oppgave å beskytte et objekt mot en mulig eller konkret trussel.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker. Undersøkelsen viser imidlertid svakheter ved Forsvarets prosess med utpeking av sivile nøkkelobjekter og Heimevernets operative evne, manglende analyser og avklaringer av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, og at objektsikringsinstruksen framstår som uklar

– Det er svært alvorlig at det fortsatt er vesentlige utfordringer på området tre år etter forrige undersøkelse. Det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, sier riksrevisor Foss.

Du kan laste ned dokumentet gjennom lenke til høyre.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Tor Digranes, tlf. 22 24 13 54, mobil 970 10 143 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843