Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Kommunene har kommet kort i det systematiske folkehelsearbeidet
Dokumentets forsideillustrasjon: Skisser av mennesker i landskap, Norgeskart, helsekors

Kommunene har kommet kort i det systematiske folkehelsearbeidet

​Norske kommuner har i varierende grad etablert et systematisk folkehelsearbeid. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av det offentlige folkehelsearbeidet. – Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 29.06.2015 11:00

Dokument 3:11 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid ble overlevert Stortinget 29. juni 2015.

Ny folkehelselov ble vedtatt i 2011 som en del av samhandlingsreformen. Loven legger opp til at folkehelsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert, og gir kommunene plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å bedre folkehelsen. Stortinget har pekt på at det er viktig å utjevne helseforskjeller som følger av sosiale ulikheter. Riksrevisjonens undersøkelse viser at kommunene er positive til folkehelseloven, og ni av ti mener den har ført til økt satsing på folkehelse lokalt.

Undersøkelsen viser imidlertid at mange kommuner ennå ikke har fått på plass et systematisk folkehelsearbeid. Bare 24 prosent av kommunene har foreløpig utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Godt over halvparten av kommunene har ikke drøftet folkehelse-utfordringer og angitt mål og strategier for folkehelsearbeidet i sine kommuneplaner. Hver fjerde kommune har ikke evaluert egne folkehelsetiltak. – Statlige myndigheter bør bidra med tettere oppfølging og tiltak som kan hjelpe kommunene, særlig rettet mot dem som har kommet kort i arbeidet, sier Foss.

Nesten halvparten av kommunene mener at sosiale forskjeller og ulikheter i levekår er blant de største folkehelseutfordringene. Samtidig ser kommunenes folkehelsetiltak bare i begrenset grad ut til å være innrettet mot dette.

– For at folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne helseforskjellene, er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive, mener Foss.

Selv om folkehelsen i stor grad påvirkes av forhold utenfor helsesektoren, viser undersøkelsen at mange kommuner ikke har etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer. – Ikke bare kommunene, men også staten kan bli bedre på å samordne innsatsen for bedre folkehelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Foss.

Helse- og omsorgsministeren viser i sitt svar til Riksrevisjonen til at anbefalingene vil bli fulgt opp. Regjeringen vil blant annet styrke kunnskaps-grunnlaget, bistå til implementering av folkehelseloven i kommunene og styrke arbeidet med å forankre folkehelse på tvers av sektorer.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:11 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843