Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oljevirksomheten bør følges opp tettere for å sikre utvinning av lønnsomme reserver
Dokumentets forsideillustrasjon: Havoverflate med plattformer, rør til havbunnen, installasjoner på havbunnen

Oljevirksomheten bør følges opp tettere for å sikre utvinning av lønnsomme reserver

​Olje i eksisterende felt og funn nær disse utgjør ressurser som kan tilføre samfunnet store verdier. – Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet bør følge opp drift, videre utvikling og samordning av oljefelt og nye funn tettere og mer aktivt for å sikre best mulig utnyttelse, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 15.04.2015 14:00

Dokument 3:6 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel ble overlevert Stortinget 15. april 2015.

Infrastruktur i eksisterende felt blir etter hvert teknisk uegnet eller ulønnsom, og nye funn nær felt i drift er ofte avhengig av å bli bygget ut mens infrastrukturen er på plass. Riksrevisjonens undersøkelse konkluderer med at det er risiko for at samfunnsøkonomisk lønnsomme oljeressurser derfor ikke blir utvunnet i tide. Oljedirektoratet har ikke tilstrekkelig gjennomslag i oppfølgingen av slike prosjekter, og Olje- og energidepartementet bruker i begrenset grad de virkemidlene som er tilgjengelig for å sikre økt utvinning i modne områder.

Oljeselskapene stiller gjerne høyere avkastningskrav enn myndighetene ved vurdering av investeringer, de kan ha en mer kortsiktig tilnærming og vurderer prosjekter som kan gi økt utvinning opp mot andre prosjekter både på norsk sokkel og internasjonalt. – Selv om økt utvinning er lønnsomt for Norge, kan slike prosjekter da bli nedprioritert av oljeselskapene, konstaterer Foss.

– Oljedirektoratet er en aktiv pådriver for god ressursutnyttelse, men oppnår i en del tilfeller ikke god nok framdrift i videre utvikling av felt gjennom dialog med rettighetshaverne. Det er også behov for styrket oppfølging for å sikre samordning av felt, utbygginger og drift, sier han.

Riksrevisjonen anbefaler Olje- og energidepartementet å vurdere hvordan Oljedirektoratets oppfølging kan gjøres mer effektiv – blant annet med mer systematisk gjennomgåelse av drift og videre utvikling av felt, og i noen tilfeller mer utøvelse av myndighet. Videre bør det vurderes å stille klarere krav til rettighetshavere om samordning der det er rasjonelt, og til Oljedirektoratet om områdeplaner som gjør det mulig å følge opp samordning.

– Petoros kapasitet kan begrense selskapets mulighet til å sikre størst mulig verdiskaping av Statens direkte økonomiske engasjement, så Olje- og energidepartementet bør vurdere hvordan Petoro kan bidra enda bedre til dette, påpeker Foss.

Olje- og energiministeren viser i sitt svar til at det kontinuerlig vurderes om det er riktig balanse mellom rammestyring og bruk av direkte pålegg og vilkår. Riksrevisjonens vurderinger og anbefalinger vil bli tatt med i det videre arbeidet med å forvalte olje- og gassressursene slik at det legges til rette for lønnsom produksjon i et langsiktig perspektiv, skriver statsråden.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2014–2015), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843