Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Riksrevisjonen har gått gjennom tidligere oversendte forvaltningsrevisjoner til Stortinget. Fem undersøkelser har ikke blitt tilfredsstillende fulgt opp av forvaltningen, og Riksrevisjonen vil derfor følge opp disse videre.
Publisert 10.11.2009 12:35
Riksrevisjonen overleverte 10. november et dokument om oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2009–2010). Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 omhandler oppfølgingen av 14 saker. 9 saker er avsluttet.

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark – Dokument nr. 3:12 (2003–2004)

Undersøkelsen fra 2004 avdekket at beitesituasjonen ikke var i samsvar med målet om en økologisk bærekraftig reindrift. For å snu den negative utviklingen, måtte reintallet reduseres til et bærekraftig nivå på kort og lang sikt. Forsøkene med en frivillig regulering av reintallet med økonomiske virkemidler hadde ikke ført fram i Vest-Finnmark.

Landbruks- og matdepartementet la i desember 2008 fram en veileder for å fastsette økologisk bærekraftig reintall og har i år fastsatt en ny forskrift om offentlig kontrollert telling av rein. Det faktiske reintallet er fortsatt ikke i samsvar med den fastsatte øvre grensen. Arbeidet med å utvikle forvaltningen er langsiktig, og Riksrevisjonen konstaterer at det fremdeles er for tidlig å kunne fastslå om tiltakene vil sikre en bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark. På denne bakgrunn vil Riksrevisjonen følge opp saken videre.

Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet – Dokument nr. 3:10 (2004–2005)

Riksrevisjonens undersøkelse av utviklingen av den samlede skjemabelastningen for næringslivet viste at skjemabelastningen totalt sett ble redusert med 2,9 prosent fra 1998 til første halvår 2004. Belastningsreduksjonen i perioden utgjorde 199,8 årsverk. Undersøkelsen viste at antall bestemmelser i sentrale forskrifter som i særlig grad var rettet mot næringslivet, hadde gått ned med 3,3 prosent i perioden 2002–2004. Denne reduksjonen ble motvirket av at lengden på de gjeldende sentrale forskriftene hadde økt med 12,5 prosent i samme periode. Undersøkelsen viste at bedriftene fremdeles i betydelig grad opplever det offentlige regelverket som unødig belastende. Selv om det er oppnådd resultater på enkeltområder, viste undersøkelsen at regelverket som næringslivet totalt sett måtte forholde seg til, ikke har blitt mindre i omfang.

Fra 2005 til 2009 har belastningen ved skjemainnrapportering blitt redusert med 1000 årsverk, og arbeidet er videreført i handlingsplanen "Tid til nyskapning og produksjon" og videreutviklingen av Altinn. Målet er å redusere næringslivets kostnader ytterligere. Riksrevisjonen vil følge utviklingen i departementets arbeid med reduksjon av næringslivets skjemabelastning for å vurdere om tiltakene i handlingsplanen og utviklingen av Altinn får de ønskede effektene.

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i kriminalomsorgen – Dokument nr. 3:14 (2004-2005)

Undersøkelsen fra 2005 viste flere svakheter og stor variasjon knyttet til måloppnåelse for hurtig straffegjennom¬føring og faglig innhold i soningen. Undersøkelsen avdekket også mangel på forpliktende avtaler mellom kriminalomsorgen og andre offentlige etater som skal sikre de innsatte tilgang til de tjenester og rettigheter de har krav på.

Soningskøen er blitt betydelig redusert. Riksrevisjonen mener det er for tidlig å vurdere effekten av tiltakene som departementet har eller er i ferd med å sette i gang for å bedre det faglige innholdet i soningen. Riksrevisjonen vil på bakgrunn av dette følge saken videre.

Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmisbrukere – Dokument nr. 3:12 (2004–2005)

Undersøkelsen viste flere svakheter ved kommunes oppfølging av rusmiddelmisbrukere og i tillegg manglende rapportering fra kommunene til staten om oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Det ble den gang stilt spørsmål ved om departementet har nødvendig styringsinformasjon på dette området.

Riksrevisjonen merker seg at Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram Opptrappingsplanen for rusfeltet 2007–2010. Det er også satt i gang arbeid med å lage retningslinjer for å styrke det faglige arbeidet på området. Flere av disse er ennå ikke implementert og det er derfor for tidlig å vurdere effektene av disse tiltakene, og om oppfølgingen av rusmiddelmisbrukerne i den kommunale sosialtjenesten har blitt bedre og mer samordnet. Det er fortsatt ikke etablert et tilfredsstillende rapporteringssystem for å avdekke kommunale behov. Riksrevisjonen mener at det fortsatt kan stilles spørsmål ved om Helse- og omsorgsdepartementet har tilstrekkelig styringsinformasjon om de kommunale rustjenestene.

Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon – Dokument nr. 3:2 (2007-2008)

Undersøkelsen fra 2007 viste at det hadde vært et betydelig ulovlig overfiske av torsk i Barentshavet og Norskehavet, men at norske og russiske myndigheter ikke var enige om omfanget. Videre viste undersøkelsen at enkelte av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonens vedtak om informasjonsutveksling ikke hadde blitt gjennomført fullt ut. Norske og russiske havforskere hadde hatt problemer med å gjennomføre det felles forskningsprogrammet som planlagt. Det var også et forbedringspotensial i det norske regelverket for å sikre en effektiv kontroll og eventuell sanksjonering ved overtredelser av regelverket ved omsetning av fisk.

Riksrevisjonene i Norge og Russland har vedtatt å fortsette parallellrevisjonen i perioden 2008–2010. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse for 2008 viser at det ulovlige overfisket i Barentshavet og Norskehavet har gått betydelig ned, men Riksrevisjonen mener det ulovlige og urapporterte fisket fortsatt er et alvorlig problem. Undersøkelsen viser at norske og russiske fiskerimyndigheter har kommet nærmere en enighet om hvordan man skal beregne den totale fangstmengden av torsk og hyse. Det er fortsatt mangler ved gjennomføringen av fiskerikommisjonens vedtak om informasjonsutveksling, og det felles norsk-russiske forskningsprogrammet er ikke gjennomført i fullt omfang i perioden 2006–2009. Den nye havressursloven gir bedre muligheter for kontroll med og sanksjonering av overtredelser i omsetningsleddet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet  fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet  fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2009–2010), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy,
telefon: 22 24 12 09,
mobil: 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843