Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Riksrevisjonen vil følge opp tre saker videre, og tre avsluttede saker vurderes fulgt opp med nye undersøkelser.
Publisert 11.11.2010 12:20

Dokument 3:1 (2010–2011) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 11. november 2010. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 omhandler oppfølgingen av 18 saker. For tolv saker viser oppfølgingen at forvaltningen har gjort nødvendige forbedringer. Tre saker vil følges videre. På ytterligere tre saker har resultatene vært så svake at det vurderes å gjennomføre nye undersøkelser.

Disse sakene vil Riksrevisjonen følge opp videre:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007) Bilstønadsordningen er under en større omorganisering, der vedtak og formidling skal samles i fem bilsentre. Riksrevisjonen mener det er viktig at iverksatte og planlagte tiltak fører til kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet i saksbehandlingen og økt likebehandling av søkere. Riksrevisjonen vil følge opp i hvilken grad de ulike tiltakene faktisk fører til forbedringer for brukerne og i forvaltningen av ordningen.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Dokument nr. 3:11 (2006–2007)
    Riksrevisjonens undersøkelse viste svakheter ved hvordan Miljøverndepartementet ivaretar sitt styrings- og samordningsansvar for en bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering. På flere områder kan det fremdeles ikke dokumenteres måloppnåelse i tilstrekkelig grad. Dette gjelder for eksempel bygging i strandsonen, bygging av fritidsboliger i fjellet og forvaltning av villmarksområder. Den nye plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven trådte begge i kraft 1. juli 2009, og departementet har i den forbindelse satt i verk flere tiltak. Riksrevisjonen vil følge saken videre for å vurdere om tiltakene gir ønsket effekt.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen, Dokument nr. 3:12 (2006–2007)
    Riksrevisjonen mener at det fortsatt knytter seg usikkerhet til blant annet forvaltningen av eksport av kontantstøtte, kvaliteten på NAVs saksbehandling og kontroll, og omfanget av feilutbetalinger. Både Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet bør forsterke styringen og oppfølgingen av et vesentlig og risikopreget stønadsområde. Riksrevisjonen vil følge utviklingen på området for å vurdere om de iverksatte tiltakene virker etter hensikten.

Avsluttede saker som vurderes fulgt opp med nye undersøkelser:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark, Dokument nr. 3:12 (2003–2004):I 2004 påpekte Riksrevisjonen at beitesituasjonen for rein ikke var i samsvar med målet om økologisk bærekraftig reindrift, og en reduksjon av reintallet måtte til. I 2010 er det fortsatt ikke samsvar mellom det faktiske reintallet og den fastsatte øvre grensen. Det er også svakheter i virkemiddelbruken. På bakgrunn av dette vil Riksrevisjonen gjennomføre en ny undersøkelse.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper, Dokument nr. 3:5 (2006–2007)Det er iverksatt tiltak for å bedre oppfølgingen av prioriterte arbeidssøkergrupper, blant annet langtidsledige, innvandrere, ungdom og yrkeshemmede. Riksrevisjonen kan ikke se at det i tilstrekkelig grad er iverksatt tiltak for systematisk kontroll av kvalitet i saksbehandlingen. Omfattende organisatoriske endringer og nye tiltak gjør at Arbeids- og velferdsetatens arbeid med prioriterte arbeidssøkergrupper, er et aktuelt tema for en ny undersøkelse.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer, Dokument nr. 3:7 (2006–2007)Selv om det er iverksatt flere tiltak for å bedre tilbudet til barn og unge med psykiske problem, viser Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse i 2010 at det fortsatt er alvorlige mangler ved tilbudet. Styringsdata for tilbudet av polikliniske tjenester er ikke på plass, og behandlingstilbudet er fremdeles ikke likeverdig i alle deler av landet. Samarbeidet mellom poliklinikkene og fastlegene fungerer dårligere enn i 2007. Riksrevisjonen vil vurdere behovet for en ny undersøkelse på området.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet  fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet  fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no .

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843