Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Riksrevisjonen vil følge opp tre saker videre, og to avsluttede saker vurderes fulgt opp med nye undersøkelser.
Publisert 20.10.2011 12:25

Dokument 3:1 (2011–2012) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 20. oktober 2011. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige forbedringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2011-2012) omhandler oppfølgingen av 16 saker. For 13 saker viser oppfølgingen at forvaltningen har gjort nødvendige forbedringer og sakene er avsluttet. Tre saker vil følges videre. For to av de avsluttede sakene, har resultatene vært så svake at det vurderes å gjennomføre nye undersøkelser. Riksrevisjonen er allerede i gang med en ny oppfølgingsundersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis, jamfør Dokument nr. 3:9 (2006–2007).

Disse sakene vil Riksrevisjonen følge opp videre:

 • Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen – Dokument nr. 3:6 (2006–2007)
  Riksrevisjonen har merket seg at det har tatt lengre tid enn forventet å opprette og bemanne de fem regionale bilsentra. Det er videre viktig at direktoratet styrker innsatsen for å redusere saksbehandlingstidene og fokuserer på tiltak som kan bidra til enhetlig utøvelse av skjønn.
 • Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge – Dokument nr. 3:11 (2006–2007)
  Etter Riksrevisjonens vurdering er det foreløpig ikke dokumentert vesentlige effekter av tiltakene som er satt inn etter at plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009.
 • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp - Dokument nr. 3:9 (2007–2008)
  Riksrevisjonen registrerer at foreløpige utslippstall viser at totalutslippet av NOx i 2010 er betydelig høyere enn tidligere anslag. Riksrevisjonen forventer at Miljøverndepartementet iverksetter nødvendige tiltak som bidrar til å bringe utslippene ned i henhold til Göteborgprotokollen.

Avsluttede saker som vurderes fulgt opp med nye undersøkelser:

 • Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat – Dokument nr. 3:6 (2007-2008)
  Det er nå flere barn som venter på fosterhjem enn før og flere som venter lengre. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet styrker innsatsen ytterligere for å møte behovet for fosterhjemsplasser og arbeider videre med analyser av hvilke behov tiltaksapparatet i det statlige barnevernet skal dekke.
 • Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor – Dokument 3:12 (2007–2008)
  Mulighetene for elektronisk informasjonsinnhenting utnyttes ikke godt nok, og Riksrevisjonen vil påpeke at det er forbedringsmuligheter når det gjelder Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets sin rolle som pådriver på flere viktige områder. Andre departement må også stille krav om økt elektronisk samhandling og informasjonsutveksling i forvaltingen i sin styring av underliggende virksomheter.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2010–2011), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843