Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

Riksrevisjonen vil følge opp tre av 12 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner videre.
Publisert 19.11.2013 11:00

Dokument 3:1 (2013–2014) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 19. november 2013. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige forbedringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2013–2014) omhandler oppfølgingen av 12 saker. Tre saker vil bli fulgt opp videre. For ni saker viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold Riksrevisjonen hadde merknader til i forvaltningsrevisjonen, og sakene er avsluttet.

Disse tre sakene vil Riksrevisjonen følge opp videre:

 • Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet ivaretek sitt nasjonale ansvar for freda og verneverdige bygningar - Dokument nr. 3:9 (2008-2009)
  Riksrevisjonen har merket seg at det ikke er etablert et tilfredsstillende rapporteringssystem for målet om å ivareta verneverdige bygninger. Riksrevisjonen mener at dette øker sannsynligheten for at målet ikke blir nådd innen 2020.
  Det er utfordringer knyttet til å få fylkeskommunene til å prioritere fredingsarbeidet. Dette kan etter Riksrevisjonens mening medføre at målet om et representativt utvalg vedtaksfredede bygninger innen 2020 ikke nås.
  Det finnes ingen oversikter over den totale tilstanden til fredede bygninger i privat eie. Riksrevisjonen finner det derfor ikke sannsynlig at målet om et ordinært vedlikeholdsnivå på fredede bygninger innen 2020 kan nås.
  Det er fortsatt ikke avklart hvordan kulturminnelovens bestemmelser om automatiske fredede kulturminner skal forstås og brukes. Etter Riksrevisjonens vurdering bør departementet prioritere dette spørsmålet i større grad.
 • Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning - Dokument 3:6 (2009-2010)
  Endelig, realisert resultat for omleggingen til fornybar energi i perioden 2001-2011 vil bli vesentlig svakere enn de målene Stortinget har satt. Dette er klart ut fra forholdet mellom kontraktsfestede, sluttrapporterte og realiserte resultater.
  Kontraktsfesting må økes betydelig i årene som kommer for å sikre at målet for 2012-2015 nås.
  Riksrevisjonen vurderer det som uklart om Enova har de nødvendige virkemidlene for å oppfylle Stortingets ambisjoner innen omlegging av energi.
 • Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige - Dokument 3:7 (2009-2010)
  Etter Riksrevisjonens vurdering er det tatt flere initiativ for å styrke systemet for oppfølging av den tverrfaglige spesialiserte behandlingen av rusmiddelavhengige (TBS).
  Riksrevisjonen merker seg imidlertid at de fleste tiltakene fremdeles er i startfasen, og at det er for tidlig å si om tiltakene har tilstrekkelig virkning.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktpersoner

Dokument nr. 3:9 (2008-2009): Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, telefon 22 24 12 09/922 16 345
Dokument 3:6 og 3:7 (2009-2010): Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, 22 24 11 74/911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843